Anunț privind organizarea concursului de încadrare a 6 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către registratorul regiei;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.03.2022, ora 16:00.

 Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

 Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • studii primare.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.319/2006 și HG nr.300/2006 privind norme specifice de protecția muncii;
 • Legea nr.119/2014 –Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
 • Legea nr.307/2006 – Prevenirea și stingerea incendiilor.

      TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind securitatea și sănătatea în muncă – Legea nr. 319/2006, art .22, art 31;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, CAP. V – Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide, art.36, art.39 și CAP.VI  – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică, art.46 și art.52;
 • Prevederi legislative privind prevenirea și stingerea incendiilor – Legea nr. 307/2006 CAP .II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 11.03.2022, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 14.03.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 15.03.2022.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 16.03.2022, ora 11:00;

 Rezultatul la interviu se afișează în data de 16.03.2022, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 17.03.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 18.03.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 21.03.2022.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.