ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de îngrijitor clădiri din cadrul Biroului Administrativ – Direcția Baze Sportive Craiova

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de îngrijitor clădiri din cadrul Biroului Administrativ – Direcția Baze Sportive Craiova

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 25.06.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii generale.

BILIOGRAFIE

 1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
 2. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă (obligațiile salariatului).
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (obligațiile salariatului).

TEMATICĂ

 1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea rezidurilor în condiţii de securitate ;
 2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum  şi controlul eficienţei acesteia ;
 4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 1. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi .

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 26.06.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 27.06.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 28.06.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 29.06.2018, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 29.06.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 02.07.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 02.07.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 03.07.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.