Anunt Post PDM

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE PDM ÎN CADRUL BIROULUI APROVIZIONARE ȘI ACTIVITĂȚI COMERCIALE AL RAADPFL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:
• Studii: medii
• Competențe operare PC, Windows, Office
• Vechime într-un post cu atribuții asemănătoare de minim 3 ani.

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:
• Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:
• Asigură recepţia cantitativă şi calitativă a produselor aprovizionate, împreună cu membrii comisiei de recepţie;
• Recepţionează cantitativ şi calitativ mărfurile achiziţionate, confruntându-le cu documentele care le însoţesc;
• Întocmeşte notele de recepţie împreună cu comisia de recepţie, în prezenţa celui care a efectuat aprovizionarea și le transmite Serviciului Financiar-Contabilitate;
• Verifică corectitudinea înscrisurilor din documentele ce însoţescprodusele achiziţionate-preţ unitar, TVA, total;
• Oferă informaţii despre stocuri şefului ierarhic superior;
• Completează bonurile de consum și le transmite Serviciului Financiar-Contabilitate;
• Întocmește la zi fișele de magazie

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 13.01.2017.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 22/1811.1996 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, activităților sau instituțiilor publice
2. OUG 19/07.03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
3. Hotărârea nr 2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale
4. Legea nr 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor