Anunț Ocuparea Unui Post De Șef Serviciu În Cadrul Serviciului Privat Pentru Situații De Urgență

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ȘEF SERVICIU ÎN CADRUL SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL RAADPFL CRAIOVA
CERINȚELE POSTULUI:
• Studii: superioare
• Atestat șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență (cod COR 541901) avizat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:
• Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:
• Controlează și urmărește modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind Prevenirea și Stingerea Incendiilor de către toți angajații;
• Întocmește întreaga documentație cu privire la obținearea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu, precum și a documentației de mediu necesare obținerii formelor de punere în practică a diferitelor activități ale RAADPFL Craiova – pentru toate punctele de lucru;
• Acoperirea riscurilor potențiale din sectoarele de competență atât din punct de vedere preventiv cât și operațional;
• Executarea oportună a misiunilor și operațiunilor specifice;
• Să asigure coordonarea activității pentru situații de urgență;
• Să conducă nemijlocit acțiunile de intervenție;

 

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 29.11.2016.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ordinul Ministrului Administației și Internelor nr 158/2007;
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
3. Legea nr. 481/2004;
4. H.G. nr 1490/2009 cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul nr 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.