Anunt Ocuparea Unui Post De Instalator Rețele Termice Și Sanitare În Cadrul Centrului Multifuncțional Craiova

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

  • Studii medii tehnice de profil (școala profesională, curs de calificare);
  • Experiență în domeniul instalațiilor termice și sanitare;
  • Persoană cu spirit practic, dinamic, inovativ, abilități de comunicare și lucru în echipă.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

  • Asigură activitatea de întreținere, reparație și montaj ventilație, chillere, centrală termică, cazane, centrală tratare aer, stație dedurizare, turn răcire, instalație PSI, spinklere;
  • Participă la revizii curente, revizii tehnice și reparații;
  • Propune și execută lucrări de îmbunătățire a instalațiilor.

 

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)     copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazier judiciar;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      copie a certificatului de nastere;

i)        copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă practică.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 11.11.2016.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.