Anunt Ocupare Posturi De Specialisti Marketing

 

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

 CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare
 • Calificare profesională în marketing – acreditat ANC
 • Cunoștințe operare calculator – nivel avansat

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Întocmește periodic rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în Contractele de finanțare
 • Se ocupă cu crearea și actualitatea unei baze de date cu clienții și posibili client;
 • Se ocupă cu planificarea și organizarea de evenimente în cadrul Centrului Multifunțional Craiova;
 • Întocmește proiecte cu propuneri de organizare de evenimente;
 • Elaborarea bugete necesare oraganizării evenimentelor, în limitele bugetului general aprobat;
 • Întocmește planul anual al evenimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește fișele de client și mapele pentru fiecare eveniment;
 • Propune și dezvoltă politici de fidelizare a clienților;
 • Identifică soluțiile optime de promovare a spațiilor de închiriat și a evenimentelor organizate;
 • Negociază condițiile încheierii parteneriatelor cu diverși agenți economici, fundații și instituții în vederea desfășurarea în condiții optime a evenimentelor organizate;
 • Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții, stabilind perimetrul în care agentul/clientul să expună;
 • Colaborează cu Departamentul Administrativ pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
 • Se ocupă de promovarea și ocuparea spațiilor de închiriat existente în cadrul CEntrului Multifuncțional Craiova, Centrului de Dezvoltare Tehnologică și Excelență în Afaceri, Centrului de sprijin al IMM-urilor și Institutelor de dezvoltare și inovare;
 • Propune actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor existente în baza unei fundamentări;
 • Pune la dispoziția potențialilor client toate informațiile necesare în vederea închirierii spațiilor din cadrul Centrelor;

 

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)     copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazier judiciar;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      copie a certificatului de naștere;

i)        copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 18.10.2016.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Noțiuni generale privind activitatea de marketing
 2. Funcțiile marketingului
 3. Principiile marketingului
 4. Mediul de marketing
 5. Segmentarea pietei
 6. Analiza SWOT
 7. Organizarea departamentului de marketing
 8. Responsabilitățile departamentului de marketing
 9. Mix-ul de marketing
 10. Strategia și planul de marketing
 11. Elaborarea bugetelor de marketing
 12. Tehnici de promovare și gestionare a imaginii