Anunț ocupare post vacant consilier juridic

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE, RECUPERĂRI

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

1.Pregatire profesională:

– Licentiaţi studii juridice;
– experienţă de minim 2 (doi) ani în domeniul juridic inclusiv reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
– să cunoască cadrul de organizare şi funcţionare al regiilor autonome de interes local;

2.ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii legalizate ale documentelor care să ateste studiile absolvite
şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie legalizată a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h copie legalizata a certificatului de nastere;
i)copie legalizata a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.
Dosarele se depun la Registratura regiei pana la data de 16.10.2015.
Data sustinerii concursului se va afisa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str.Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
1.Codul Civil(2009) actualizat;
2.Codul de Procedură Civilă(2013) actualizat;
3.Cod Penal şi Cod de Procedură Penală- noţiuni de bază;
4.Codul Muncii( Lg..nr 53/2003) actualizat;
5.Legea nr.114/1996 –actualizată;
6.Legea nr.112/1995;
7.Legea nr.10/2001;-regimul imobilelor naţionalizate
8.Legea nr 550/2002 – privind spaţiile comerciale şi de prestări servicii
9.Legea nr.554/2004- actualizată- Legea Contenciosului Administrativ;
10.Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale;
11.Legea nr.213/1998-actualizată;
12.Legea nr.341/2004;
13.Legea nr 90/2003modificată de Legea nr.48/2013;
14.Legea nr.85/2006 –procedura insolvenţei;
15.Legea nr.544/2004- privind liberal acces la informaţiile de interes public;
16.Legea nr 192/2006-Legea medierii;
17.Legea nr.230/2007-Legea Asociaţiilor de proprietari;
18.OUG nr.40/1999-privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;
19.OUG nr.43/2014;
20.OUG.80/2013- Legislaţia taxelor de timbru;
21.Constituţia României.