Anunt Ocupare Post Inginer Zone Verzi

CONDITIILE SI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER IN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI
CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Update 04 august 2016: Sustinerea probei scrise va avea loc in data de 22 septembrie 2016, ora 10:00, la sediul RAADPFL Craiova.

Update 04 august 2016: Concursul va avea loc in data de 11 august 2016, ora 10:00, la sediul RAADPFL Craiova.

 • Licentiaţi studii superioare într-una dintre specializările domeniului fundamental Ştiinţe agricole şi silvice;
 • Abilităţi comunicare, coordonare, raportare;
 • Abilităţi de analiză, sinteză şi adoptare a deciziilor cu promptitudine;
 • Capacitatea de a transmite cu claritate ideile şi planurile de acţiune;
 • Să cunoască cadrul de organizare şi funcţionare al regiilor autonome de interes local;

RESPONSABILITĂTI:

 • Răspunde de întocmirea la timp a documentelor primare pentru lucrările executate;
 • Stabilește modalitățile de executare a lucrărilor de specialitate;
 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate;
 • Implementează tehnologiile propuse;
 • Planifică necesarul de personal pentru punerea în aplicare a tehnologiilor de lucru;
 • Planificarea tehnologiilor și materialelor necesare pregătirii și întreținerii zonelor de lucru.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii legalizate ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie legalizată a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie legalizata a certificatului de nastere;
i) copie legalizata a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.
Dosarele se depun la Registratura regiei pana la data de 02 august 2016.
Data sustinerii concursului se va afisa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţiilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
 • Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;
 • OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;
 • O.G. nr.71/ 2002 cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.