Anunt Ocupare Post Economist CMC

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

Update 21 septembrie 2016: Concursul va avea loc în data de 26 septembrie 2016, ora 10:00, la sediul Centrului Multifuncțional Craiova, aflat pe Strada Târgului numărul 26.

CERINTELE POSTULUI:

 • Studii: superioare economice
 • Experienta in domeniul financiar- contabil minim 3 ani
 • Cunostinte privind prelucrarea automata a datelor

APTITUDINI SI ABILITATI:

 • Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

 

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • organizeaza si asigura tinerea corecta si la zi a evidentei contabile sintetice, analitice si subanalitice si a registrelor de contabilitate legale;
 • organizeaza si urmareste circulatia si pastrarea documentelor care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, potrivit legislatiei in vigoare;
 • exercitarea controlului financiar preventiv in baza competentelor acordate;
 • intocmeste si urmareste realizarea BVC anual, trimestrial si lunar;
 • intocmeste balanta de verificare lunara si alte formulare periodice de sinteza;
 • coordoneaza si urmareste actiunea de inventariere a patrimoniului.

 

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii legalizate ale documentelor care să ateste studiile absolvite

d)     şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

e)      copie legalizată a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

f)       cazier judiciar;

g)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)      curriculum vitae;

i)        copie legalizata a certificatului de nastere;

j)        copie legalizata a certificatului de casatorie, daca este cazul;

 

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 13.09.2016..

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata;
 2. O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
 3. O.U.G. 119/1999 – privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv;
 4. O.M.F.P.923/2014 – Norme privind exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv;
 5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 6. Legea 227/2015 privind codul fiscal, actualizata;
 7. H.G. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a noului Cod fiscal;
 8. Legea 500/2002 privind finantele publice, republicata si actualizata
 9. O.M.F.P. 2861/2009 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 10. Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea O.U.G.nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata
 11. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorparale, republicata cu modificarile si completarile ulteriaoare.