ANUNȚ OCUPARE  POST DE ŞEF SECTOR – SECTOR ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE – PROMOVARE INTERNĂ

Serviciul Resurse Umane și Salarizare anunță că în cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice există 1 post de şef Sector Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice prin transformarea unui post de inginer conform pct.5.2 Organigramei aprobate prin HCL nr. 105/29.03.2018.

Potrivit procedurii operaționale se asigură evoluția în carieră a personalului angajat, prin trecerea într-o funcție superioară, într-o funcție de conducere sau într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. Oricare salariat din cadrul regiei are dreptul să treacă intr-o treaptă superioară conform pregătirii.

Promovarea intr-o funcție de conducere se face pe un post vacant, prin concurs sau examen.

Depunerea cererilor de participare la examen/concurs se va face  până la data de 01.10.2018 ora 16:00.

Examenul vă avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova în data de 02.10.2018 ora 10:00.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă.

Bibliografie:

– Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții- actualizată și completată;

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-

Republicată;

– Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă publicată în

Monitorul Oficial al României 646 din 26.07.2006;

– Hotărârea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice

De aplicare a prevederilor Legii 319/2006;

– Hotărârea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea și completarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor legii 319;

– Hotărârea Guvernului 28/2008 privind aprobarea conținutului –cadru al

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de

investiții și lucrări de intervenții;

– H.C.L. nr.268/2006 prin care s-a aprobat caietul de sarcini privind montarea și

întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova;

– H.C.L. nr.388/2013 prin care s-a aprobat și caietul de sarcini privind

demolarea/desfințarea construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin

domeniului public/privat al municipiului Craiova;

– Hotarârea nr.300 din 02.03.2006 privind cerințele minime de securitate  și

sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

– Manualul tehnician devize și măsurători în construcții editat de fundația Casa de Meserii a Constructorilor.