ANUNȚ OCUPARE  POST DE ŞEF BIROU CONTRACTE, FOND LOCATIV ȘI SPAȚII  CU ALTĂ DESTINAȚIE. PROCEDURĂ PROMOVARE INTERNĂ

Serviciul Resurse Umane și Salarizare anunță că în cadrul Biroului Contracte, Fond Locativ și Spații cu altă Destinație există 1 post de Șef Birou.

Potrivit procedurii operaționale se asigură evoluția în carieră a personalului angajat, prin trecerea într-o funcție superioară, într-o funcție de conducere sau într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. Oricare salariat din cadrul regiei are dreptul să treacă intr-o treaptă superioară conform pregătirii.

Promovarea intr-o funcție de conducere se face pe un post vacant, prin concurs sau examen.

Depunerea cererilor de participare la examen/concurs se va face până la data de 19.10.2018 ora 16:00.

Examenul va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova în data de 22.10.2018, ora 10:00

Tipul probelor de concurs: probă scrisă.

Bibliografie:

– Legea nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului.

–  Normele de punere în aplicare ale Legii nr.112/1995.

– Ordonanța de urgență nr.43/2014, privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe  locative cu destinația de locuințe.

– Hotărârea de Guvern nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat ale statului ori al unităților administrative teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

– Legea nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe.

– Ordonanța de urgență nr.40/1999 actualizată privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe.

– H.C.L. nr.88/25.02.2016privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor cu altă destinație aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.170/24.11.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2017.

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.214/31.05.2007, prin care s-au aprobat tarifelor de bază minime/mp aferente spațiilor cu altă destinație din fondul locativ de stat.