Anunț începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al societăţii.

            Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condițiile generale si specifice minime obligatorii pentru pozitia de DIRECTOR GENERAL sunt următoarele:

Condiții generale:

 • Cetățenie română și domiciliul stabil în România;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul Economic, Mangement, Administrativ, Juridic plus studii de Master;
 • Exercițiul deplin al drepturilor civile;
 • Să nu fi suferit vreo condamnare penală pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Cazier judiciar si fiscal fara inscrisuri;
 • Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile;
 • Cunoștințe avansate de utilizare a programelor de calculator;
 • Abilități manageriale;
 • Capacitate de luare a deciziilor;
 • Abilități de comunicare, etc.

Condiții Specifice:

 • O experiență relevantă în management sau în activitatea de conducere a unor intreprinderi/ instituții publice;
 • Sa indeplineasca conditia vechimii intr-o functie de conducere de minim 5 ani;
 • Profilul managerial. Competențe profesionale generale:
 • Limbi străine
 • Tehnologice – cunoștințe utilizare IT
 • Comunicare
 • Planificare și organizare
 • De control
 • De management al riscului
 • Standard profesional – planificare și organizare
 • Profil Personal:
 • Imagine
 • Conduita
 • Analiză și sinteză
 • Capacitate de decizie
 • Adaptabilitate
 • Relații interpersonale
 • Inițiativă
 • Profil intelectual
 • Profil moral:
 • Incompatibilitate și/sau conflicte de interese reglementate prin legi și alte acte normative

Conditii minime obligatorii:

 1. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 2. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 3. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 4. experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat/condus;
 5. minim 5 ani de experienta in functii de conducere;
 6. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 3 ani;
 7. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 8. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru  infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006;
 9.  cunoasterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr.  722/2016).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului general.

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

         –  cunoștinte despre domeniul de activitate al societății;

          – cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice;

          – cunoașterea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Craiova;

   –  experienţă managerială şi în specialitatea servicii publice / utilitati ;

b. Competente profesionale de importanta strategică/tehnică

Candidatul ideal va avea experiență în:

 • îmbunătățirea performanței societăților și/sau serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
 • întelegerea  rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung;
 • evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
 • identificarea priorităților strategice și  contributia  la prezentarea de direcții strategice Consiliului de administratie, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;
 • cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
 •  cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de administratie;
 • cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
 • are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

c. Guvernanta corporativa

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

 • practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
 • rolului și responsabilitățillor directorului;
 • gândire strategică și previziuni ;  monitorizarea performanței

– înțelege responsabilitățile functiei privind monitorizearea organizației și responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

d. Social si personal

Se au în vedere următoarele:

 • dezvoltarea și motivarea personalului
 • relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 • eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate
 • imbunatatirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților,
 • creșterea performanței personalului.

e. Etica si integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.
Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

f. Independentă

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor

Rating 1234 5
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilorCalitatie si intentia exprimata nu se aliniaza   Alinierea se realizeaza atit la nivel de intentie cat si la nivel de calitati

Criterii de evaluare si selectie la interviu:

1. Dosarul de candidatură.

            2. Matricea profilului de candidat.

            3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați pe baza matricei directorului general.

Criterii de evaluare si selectie finala a candidatilor la interviu:

1. Dosarul de candidatură.

            2. Matricea profilului de candidat.

            3. Declaraţia de intenţie a candidatului

 • Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
 • Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
 • Cunostinte, experienta si abilitati manageriale

            Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

            Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.

Expertul independent își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de recrutare și selectie, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

            Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova

( http://raadpflcraiova.ro.).

            Dosarul de candidatură se va depune până la data de 11.04.2022, ora 12.00 la Registratura R.A.A.D.P.F.L, Str. Brestei Nr. 129A, Craiova, Judetul Dolj într-un dosar, in plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director general al R.A.A.D.P.F.L”, precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu, dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, aconsiliu@gmail.com.

      Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon 0799.358.582.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc aici.