Anunț începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si a Fondului Locativ Craiova, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic al Regiei. Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 Pentru a aplica la functia de Director Economic candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

 • Persoana fizica sa aiba capacitate deplina de exercitiu si stare de sanatate buna;
 • Are cetatenia romana sau cetatenia altor state membre ale Uniunii europene cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana (scris si vorbit );
 • Absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul economic, cu diploma de licenta;
 • Pentru sistemul Bologna studiile vor fi confirmate de diploma de master. In cazul in care candidatii au absolvit instiutii de invatamant in strainatate acestia vor face dovada recunaosterii diplomelor respective de catre statul roman;
 • Sa aiba experienta de conducere a unor intreprinderi publice de minim 4 ani;
 • Sa nu aiba antecedente penale;
 • Buna reputatie personala si profesionala;
 • Sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu ii fi incetata contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 10 ani;
 • Sa nu fie in conflict de interese potrivit legii sau statutului regiei cu pozita de Director economic al regiei.

Conditii specifice:

Directorul Economic al RAADPFL Craiova:

 • Are o experienta relevant in management sau in activitatea de conducere din punct de vedere economic a unor intrerpinderi / institutii publice/operatori economici;
 • Sa indeplineasca conditia vechimii intr-o functie de conducere de minim 4 ani;
 • Profilul managerial – Competente profesionale generale:
 • Limbi straine
 • Tehnologie – cunostinte utilizate IT
 • Comunicare
 • Planificare si organizare
 •  De control
 • De managementul riscului
 • Standard profesional e- planificare si organizare
 • Profil personal:
 • Imagine
 • Conduita
 • Analiza si sinteza
 • Capacitate de decizie
 • Adaptabilitate
 • Relatii interspersonale
 • Initiativa
 • Profil intelectual
 • Profil moral:
 • Incompatiblitatea si / sau conflicte de interese reglementate prin legi si alte acte normative

Criterii obligatorii:

 • Absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic;
 • Pentru sistemul de studii Bologna studiile vor fi confirmate de diploma de master. In cazul in care candidatii au absolvit institutii de invatamant in strainatate acestia vor face dovada recunoasterii diplomelor respective de catre statul roman;
 • Sa aiba experienta de conducere de minim 4 ani  a unor intreprinderi publice /operatori economici;
 • Cunoasterea mediului de reglementare a regiilor autonome.

Criterii optionale:

 • Studii aprofundate ( master, MBA sau doctorat ) in unul din domeniile economic sau management, alte certificari in domeniul de activitate similar RAADPFL Craiova;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie international.

Candidatii selectati conform conditiilor minime obligatorii de mai sus vor fi evaluati in baza matricei profilului candidatului.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

          1. Dosarul de candidatură.

          2. Matricea profilului de candidat.

          3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

          Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • copie documente doveditoare ale vechimii şi experienţei profesionale, (copie carnet de muncă, extras Revisal, adeverinţe emise de către angajatori);
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

          Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

     Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a RAADPFL Craiova  (www.raadpflcraiova.ro).

          Dosarul de candidatură se va depune până la data de 18.12.2023, ora 12.00 la Registratura RAADPFL Craiova, Str. Brestei Nr. 129, Craiova, Jud. Dolj, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Economic  al RAADPFL Craiova” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv foxconsiliu@gmail.com

     Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

          Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc aici:

Formular