Anunt Concursul Pentru Ocuparea Unui Post De Șef Birou Aprovizionare Și Activități Comerciale

 

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ȘEF BIROU APROVIZIONARE ȘI ACTIVITĂȚI COMERCIALE AL RAADPFL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:
• Studii: superioare tehnice/economice
• Competențe operare PC, Windows, Office
• Vechime într-un post unde condiția este de studii superioare: minim 3 ani.

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:
• Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:
• Efectuarea comenzilor de mărfuri la furnizori;
• Negocierea condițiilor comerciale (în special a prețurilor și termenelor de livrare) cu furnizorii;
• Centralizarea comenzilor de investiții de la toate departamentele regiei;
• Cercetarea pieței pentru a obține cele mai bune oferte d.p.d.v. al raportului calitate/preț pentru bunurile ce fac obiectul investițiilor;
• Urmărește și răspunde de lansarea comenzilor din catalogul SEAP până la acceptarea ofertelor respective;
• Răspunde de întocmirea corectă a planului anual de achiziții directe și urmărește respectarea prevederilor legale;

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 15.11.2016.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 22/1811.1996 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, activităților sau instituțiilor publice
2. OUG 19/07.03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
3. Hotărârea nr 2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale
4. Legea nr 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor
5. LEgea nr 98/2016 și HG nr 395/2016 (legea privind achiziția publică și normele metodologice de aplicare)