Anunt Post Vacant Sef Sector

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘEF SECTOR SIGURANȚA CIRCULAȚIEI DIN CADRUL RAADPFL CRAIOVA CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

1. Pregatire profesională: • Licențiaţi studii superioare de lungă durată în specializarea electrotehnică, automatică, inginerie electromecanică. • Vechime într-un post unde condiția este de studii superioare: minim 3 an

2. Descrierea postului: • Șeful de Sector Siguranța Circulației coordonează și răspunde de semnalizarea rutieră realizată prin semnafoare, indicatoare și marcaj rutier; • Deasemenea coordonează și răspunde de executarea lucrărilor de reparare, înlocuire și funcționare corectă a semafoarelor din Municipiul Craiova; • Asigură integral semaforizarea și orientarea corectă a circulației rutiere și pietonale în Municipiul Craiova.

Principalele atribuții: • Coordonează şi răspunde de executarea lucrărilor de reparare, înlocuire şi funcţionare corectă a semafoarelor, respectiv montarea și înlocuirea indicatoarelor deteriorate din municipiul Craiova; • Asigură semnalizarea şi orientarea corectă a circulaţiei rutiere şi pietonale; • Răspunde de execuţia lucrărilor de întreţinere (vopsitorie, reparare, înlocuire) a semafoarelor de pe raza municipiului Craiova; • Face propuneri inspectorului de specialitate al Primăriei Municipiului Craiova privind îmbunătăţirea sistematizării circulaţiei din municipiu, programul de reparaţii curente, de fluidizare a circulaţiei, de asigurare a securităţii mijloacelor auto şi a pietonilor, etc.; • Coordonarea executării lucrărilor în sistem de intervenţii în caz de necesitate pentru întreg ansamblul sistemului de asigurare a semaforizării circulaţiei în municipiul Craiova; • Stabileşte operaţiile de control care să garanteze conformitatea cu prevederile proiectului şi normelor tehnice; • Monitorizează, exploatează, urmăreşte şi răspunde de modul de funcţionare şi operare a instalaţiilor aferente centrului de monitorizare şi control al traficului; • Transmite organelor în drept informaţii privind monitorizarea şi controlul traficului • răspunde de executarea marcajelor rutiere, pietonale şi parcaje de pe raza municipiului; • întocmeşte situaţii de lucrări şi urmăreşte încasarea contravalorii lucrărilor executate;

3. CONDIȚII NECESARE PENTRU OCUPARE: • Persoană organizată, responsabilă și ordonată; • Abilități de comunicare, relaționare și conducere; 4. ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări; d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazier judiciar; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) copie a certificatului de nastere; i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.A.D.P.F.L Craiova. Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 12.12.2016. Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE: • BOICU, MIHAI; DOROBANŢU, STELIAN; NICOARĂ, LAURENŢIU; ZAROJANU, HORIA GH. Autostrăzi [Carte tipărită] : Îndreptar pentru activitatea de transporturi rutiere. . – Bucureşti : Editura Tehnică, 1981, 279 p. ; fig., graf., h. Bibliogr. p. 278-279 • BUCULEI, MIHAELA. Siguranţa circulaţiei rutiere. [Carte tipărită] . – Craiova : Sitech, 2010, 243 p. : fig., tab., graf., il. în parte color. Bibliogr. p. 242. ISBN 978-606-530-810-7 • CRIŞAN, VIOREL. Trafic rutier : Fluenţă şi siguranţă maximă, poluare minimă şi normele circulaţiei rutiere cu modificările recente. . – Timișoara : Editura Facla, 1983, 336 p. ; fig., tab., il. Bibliogr. p. 274-282 • DUMITRU, ILIE. Trafic rutier şi siguranţa circulaţiei [Carte tipărită] : Aspecte aplicative. . – Craiova : Universitaria, 2008, 149 p. : fig., tab. Antettilu: Universitatea din Craiova. Departamentul Autovehicule Rutiere Bibliogr. p. 147-149. ISBN 973-742-380-1. ISBN 978-973-742-380-1 • GARBER, NICHOLAS J.; HOEL, LESTER A. Traffic and Highway Engineering. [Carte tipărită] / SI Ed. prepared by Raju Sarkar; . 4-th Ed . – Stamford : Cengage Learning, 2010, XVIII, 1230 p. : fig., tab., graf. Bibliogr. la sf. capitolelor Index p. 1206-1229 Tehnologia şoselelor şi a traficului. ISBN 0-495-43853-7. ISBN 978-0-495-43853-3 • JERCAN, STAN. Suprastructura şi întreţinerea drumurilor : curs pentru subingineri. . – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 327 p. ; fig., il., tab. Antetitlu : Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului Bibliogr. p.323-324 • MINEA, MARIUS; GRAFU, FLORIN DOMNEL; SURUGIU, CLAUDIA MARIA. Sisteme inteligente de transport [Carte tipărită] : Aplicaţii. . – Bucureşti : Matrix Rom, 2007, [2], 256 p. : fig. Bibliogr. p. 252-256. ISBN 978-973-755-157-3 • NICOARĂ, LAURENŢIU. Construcţia drumurilor : Infrastructura. . – Timişoara : [s. n.], 1973, 2 vol. Antetitlu: Institutul Politehnic “Traian Vuia”. Facultatea de Construcţii. Catedra de Drumuri şi Fundaţii Timişoara • NICOARĂ, LAURENŢIU. Curs de drumuri. . – Timişoara : Litografia Institutului Politehnic Timişoara, 1975, Vol. Antetitlu: Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara. Facultatea de Construcţii. Catedra de Drumuri şi Fundaţii • NISTOR, NICOLAE; VASILIU, CHIRIAC. Teoria traficului rutier şi siguranţa circulaţiei. [Carte tipărită] . – Bucureşti : [sn] . ─ [sn]: , 1977, • RĂCĂNEL, ION C. Introduction to transport engineering. [Carte multigrafiată] . – Bucharest : Civil Engineering Institute, 1992, 194 p : fig., graf. Antetitlu: Civil Engineering Institute of Bucharest. Department of Engineering Sciences Bibliogr. p. 194 • Filip, N.; Cordos, N.; Rus, I.: – Zgomotul urban şi traficul rutier, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2001, ISBN 973-8198-25-9. • Florea, D. : – Fluxuri rutiere – programe, coordonare, Reprografia Universităìii ’’ Transilvania’’ din Braèov, 1998, Curs pentru formarea continuă a specialiètilor în cadrul IPMEA Brasov. • Florea , D.: – Managementul traficului rutier , Ediţia a II –a , completată, Editura Universităţii Transilvania din Braşov,2000. • Florea, D.; Cofaru, C.; Şoica, A.: – Managementul traficului rutier, Editura Universitătii “Transilvania “ Brasov, 2000. • Sachelarie, A., Golgoţiu, E.- Trafic şi securitate rutieră, Iaşi, Casa de editură Venus, 2002. • ***SR 10144-4/1995,:- Amenajarea intersecţiilor de străzi, IRS 1995. • ***SR 1848-1/2008,:- Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră, Clasificare, simboluri şi amplasare. • ***SR 1848-2/2008,:- Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră, Prescripţii tehnice. • ***SR 1848-3/2008,:- Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră, Scriere, mod de alcătuire. • ***SR 1848-4/1995,: – Siguranţa circulaţiei, Semafoare pentru dirijarea circulaţiei, Amplasare funcţionare. • ***SR 1848-5/1982,: – Semnalizare rutieră, Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de calitate. • ***SR EN 12352/2006,: – Echipamente pentru dirijarea traficului . Dispozitive de avertizare şi de scuritate • ***SR 1848-7/2004,: – Semnalizare rutieră, Marcaje rutiere • ***SR EN 12368/2006, Echipamente pentru dirijarea traficului , Semafoare pentru dirijarea circulatiei. • ***STAS 10144-5/1989, Calculul capacităţii de circulaţie a străzilor, IRS 1989 • ***STAS 6926/11/1999.: – Vehicule rutiere . Metode de încercare Măsurarea vitezei minime şi a timpilor de accelerare • Crişan, V., Trafic rutier, fluenţă şi siguranţă maximă, poluare minimă, Editura Facla, Timişoara, 1983 • Dumitru I., Trafic rutier, Elemente aplicative, Editura Universitaria 2008 • Pereş, Gh., ş.a., Teoria traficului rutier şi siguranţa circulaţiei, Tipografia Universităţii, Braşov, 1982. **** STAS 10 795/1-76, Tehnica Traficului Rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificare. **** STAS 10144/5-89, Calculul capacitatii de circulatie a strazilor. • **** HCM 2010 • Banciu Doina, s.a. , Sisteme inteligente de transport, Ed. Tehnica, Bucuresti, 2003 • Vînatoru, M., Instalații de managementul traficului. Note de curs. Universitatea din Craiova. 2013