ANUNT POST ECONOMIST

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL RAADPFL CRAIOVA

        Update : Concursul va avea loc in data de 21 iulie 2016, ora 10:00, la sediul RAADPFL Craiova.

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1. Pregatire profesională:
 • Licențiaţi studii superioare economice

2. Descrierea postului:

 • Perioada nedeterminată;
 • Analizează și selectează operativ ofertele optime de la furnizori prin compararea tuturor elementelor de calitate/preț;
 • Întocmește comenzile către furnizori cu indicarea termenelor de livrare, a modalităților de plată și toate celelalte cause contractuale necessare;
 • Participă la elaborarea programului anual de achiziții, centralizând necesarele anuale inaintate de secții/sectoare;
 • Ține evidența achizițiilor directe efectuate, centralizând facturile de la furnizori, grupate pe produse similar, specificând codul CPV, data, obiectul achiziției, prețul unitar, valoarea facturii și valoarea totală a facturilor emise de furnizori, urmărind încadrarea acestora sub pragul prevăzut de Legea Achizițiilor și prezintă situația lunar șefului direct;
 • Ține evidența sumelor facturate corespunzătoare contractelor/acordurilor-cadru atribuite prin proceduri de achiziții publice, specificând data emiterii facturii, obiectul achiziției, prețul unitar, valoarea facturii și valoarea totală a facturilor emise de fiecare furnizor urmărind încadrarea în valorile maxime prevăzute în contract și prezintă lunar situația șefului direct;
 • Întocmește documentația de achiziții publice în conformitate cu metodologia și legislația în vigoare;
 •  Întocmește documentația pentru desfășurarea procedurile organizatorice în vederea atribuirii de contracte de furnizare de produse, servicii și lucrări;
 • Întocmește notele justificative privind alegerea procedurii de achiziție, respectiv stabilirea cerințelor de calificare a operatorilor economici;
 • Participă la întocmirea caietului de sarcini, împreună cu reprezentanții sectorului care solicit achiziția;
 • Întocmește fișa de date a achiziției;
 • Întocmește documentele constatatoare la finalizarea contractului de achiziție publică;
 • Efectuează cumpărări directe online prin intermediul catalogului SEAP;

3. Condiții necesare pentru ocupare:

 • Persoană organizată, responsabilă și ordonată;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Cunoștiințe de operare pe calculator(MS Office)

4. ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:
a. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c. copii legalizate ale documentelor care să ateste studiile absolvite
d. şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
e. copie legalizată a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
f. cazier judiciar;
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae;
i. copie legalizata a certificatului de nastere;
j. copie legalizata a certificatului de casatorie, daca este cazul;
Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 15.07.2016.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea 371/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin nr 3055/2003 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordin 863/2008 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;
 6. Legea 98/2016 privind achiziții publice;
 7. Legea 99/2016 privind achiziții sectoriale;
 8. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări;
 9. Legea nr 31/1990 republicată;
 10. HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.