Arhiva Posturi vacante

RAADPFL Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.                                  

Condițiile generale si specifice minime obligatorii pentru pozitia de DIRECTOR GENERAL sunt următoarele:

Condiții generale:

 • Cetățenie română și domiciliul stabil în România;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Exercițiul deplin al drepturilor civile;
 • Să nu fi suferit vreo condamnare penală pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Cunoștințe avansate de utilizare a programelor de calculator;
 • Abilități manageriale;
 • Capacitate de luare a deciziilor;
 • Abilități de comunicare, etc.

Condiții Specifice:

 • Directorul General al RAADPFL Craiova are:
 • O experiență relevantă în management sau în activitatea de conducere a unor intreprinderi/ instituții publice;
 • Profilul managerial. Competențe profesionale generale:
 • Limbi străine
 • Tehnologice – cunoștințe utilizare IT
 • Comunicare
 • Planificare și organizare
 • De control
 • De management al riscului
 • Standard profesional – planificare și organizare
 • Profil Personal:
 • Imagine
 • Conduita
 • Analiză și sinteză
 • Capacitate de decizie
 • Adaptabilitate
 • Relații interpersonale
 • Inițiativă
 • Profil intelectual
 1. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 2. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 3. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 4. experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat/condus;
 5. minim 2 ani de experienta in domeniul întreprinderi publice / servicii publice / utilitati in functii de conducere;
 6. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 3 ani;
 7. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 8. sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 9. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006;
 10. cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului de general.

Directorul de general trebuie să aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a.Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

–  cunoștinte despre domeniul de activitate al societății;

– cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice;

– cunoașterea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Craiova;

–  experienţă managerială şi în specialitatea servicii publice / utilitati ;

b. Competente profesionale de importanta strategică/tehnică

Candidatul ideal va avea experiență în:

 • îmbunătățirea performanței societăților și/sau serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
 • întelegerea rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung;
 • evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
 • identificarea priorităților strategice și contributia  la prezentarea de direcții strategice Consiliului de administratie, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;
 • cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
 • cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de administratie;
 • cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
 • are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

cGuvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

 • practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
 • rolului și responsabilitățillor directorului;
 • gândire strategică și previziuni ; monitorizarea performanței

– înțelege responsabilitățile functiei privind monitorizearea organizației și responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

d. Social si personal

Se au în vedere următoarele:

 • dezvoltarea și motivarea personalului
 • relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 • eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate
 • imbunatatirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților,
 • creșterea performanței personalului.

e. Etică și integritate 

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

f. Independentă

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor

Rating 1 2 3 4 5
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor Calitatie si intentia exprimata nu se aliniaza Alinierea se realizeaza atit la nivel de intentie cat si la nivel de calitati

Criterii de evaluare si selectie la interviu:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului general.

Criterii de evaluare si selectie finala a candidatilor la interviu:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului
 4. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
 5. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
 6. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.

Expertul independent își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de recrutare și selectie, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova

( http://raadpflcraiova.ro.).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 23.03.2020, ora 12.00 la Registratura R.A.A.D.P.F.L, Str. Brestei Nr. 129A, Craiova, Judetul Dolj într-un dosar, in plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director general al R.A.A.D.P.F.L”, precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu, dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, aconsiliu@gmail.com.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.358.582.

 

19.02 DG FORMULARE RAADPFL

 

 

 

 

 

                   

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducător auto categoria B din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul vacant pentru care se organizează concurs este  de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.02.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • Permis de conducere minim categoria B;
 • Minim școală profesională;
 • 2 ani de la data dobândirii permisului auto.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.
 • Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere.
 • nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare și organizare a transporturilor rutiere.

              TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă.
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 • Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală până  la 3,5 tone ;
 • Prevederi legislative privind periodicitatea efectuării inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere.
 • Verificarea cunoștințelor de mecanică – auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 24.02.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 25.02.2020, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 26.02.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 27.02.2020, începând cu  ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 27.02.2020, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 28.02.2020, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 02.03.2020

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 03.03.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru 3 posturi vacante de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt  de conducător auto din cadrul  Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 20.02.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • Permis de conducere minim categoria B,C,E;
 • Minim școală profesională;
 • 2 ani experiență în conducerea autovehiculelor;
 • Certificat de competențe profesionale – Atestat pentru transport marfă.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.
 • Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere.
 • nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare și organizare a transporturilor rutiere.

              TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă.
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 • Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală până  la 3,5 tone și cu masa totală peste 3,5 tone.
 • Prevederi legislative privind periodicitatea efectuării inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere.
 • Verificarea cunoștințelor de mecanică – auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 21.02.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 24.02.2020, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 25.02.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 26.02.2020, începând cu  ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 26.02.2020, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 27.02.2020, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 28.02.2020

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 02.03.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Funcționar Administrativ din cadrul Sectorului construcții urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fântâni arteziene și centrale termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de Funcționar Administrativ  din cadrul Sectorului construcții urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fântâni arteziene și centrale termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;
 • copie acte de calificare în meseria de îngrijitor animale.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 19.02.2020, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 • are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe și competențe operare PC.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 20.02.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 21.02.2020, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 24.02.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 25.02.2020, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 25.02.2020, la sediul regiei; Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 26.02.2020, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 27.02.2020.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 27.02.2020.

Bibliografie:

 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare.

Tematică:

 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii medii
 • Adaptare, receptivitate, flexibilitate
 • Disponibilitate la programul de lucru prelungit

 PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate
 • Răspunde de întreaga activitate desfășurată
 • Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară
 • Ține legătura în permanență cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător
 • Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute
 • Însușește și respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de șeful direct
 • Întocmește programul zilnic de lucrări și săptămânal
 • Întocmește programul orelor executate suplimentar
 • Ține legătura cu coordonatorii tuturor formațiilor din cadrul secției zone verzi
 • Raportează șefului secției orice problemă apărută și anunțată de coordonatorii formațiilor
 • Întocmește răspunsuri la sesizările primite în cadrul secției
 • Întocmește documente la nivelul secției primite de la șeful secției
 • Ține evidența și răspunde de condica de prezență la nivelul secției
 • Distribuie documentele primite de la șeful secției către formațiile secției zone verzi
 • Îndeplinește și alte sarcini primite de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  20.02.2020, ora 16,00.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

 BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, relații de muncă.
 2. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zonele verzi.
 3. Amenajare și întreținere spații verzi
 4. Semănatul gazonului și așternerea gazonului rulou
 5. Lucrări de pregătirea terenului.
 6. Plantarea arborilor, arbuștilor, trandafirilor și florilor.
 7. Îngrijirea plantelor decorative

TEMATICA:

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă
 2. Administrarea substanțelor de combatere a bolilor și dăunătorilor la gazon
 3. Administrarea mecanică a îngrășemintelor chimice
 4. Cositul mecanic al suprafețelor cu iarba
 5. Plantarea speciilor dendro floricole cu rădăcina nuda
 6. Lucrări executate în perioada repaosului vegetativ la arbori, arbuști, și garduri vii.