Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de muncitor calificat (îngrijitor animale) din cadrul Secției Zone Verzi – Grădina Zoologică

Posturile pentru care se organizează concurs sunt:

 • un post de muncitor calificat (îngrijitor animale) din cadrul Secției Zone Verzi – Grădina Zoologică, perioadă determinată .
 • un post de muncitor calificat (îngrijitor animale) din cadrul Secției Zone Verzi – Grădina Zoologică, perioadă nedeterminată .

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.03.2018, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Corina Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim școală generală;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de lucru prelungit;
 • calificare ca îngrijitor animale-atestat ANC.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 28.03.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pană la  data de 29.03.2018, pana la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Corina Nioleta, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 30.03.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 02.04.2018, ora 12;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 02.04.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.04.2018, pana la ora 16 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Corina Nicoleta , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 05.04.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 06.04.2018.

  Bibliografie:

– Legea 53/2003- Codul Muncii, relații de muncă;

– Instrucțiuni proprii de securitate a muncii și norme PSI;

– Administrarea hranei în Grădinile Zoologice;

– Administrarea apei de băut în Grădinile Zoologice.

 • Tematică:
  • Curățenia în padocuri;
  • Administrarea hranei la carnivore;
  • Administrarea hranei la păsări ;
  • Administrarea hranei la omnivore ;
  • Administrarea apei de băut la animale;
  • Protecția muncii în Grădinile Zoologice.

  Note:

  1. Candidații vor menționa în cerere pentru care post dintre cele vacante optează pentru a participa la concurs (perioadă determinată/nedeterminată).
  2. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto

Postul pentru care se organizeaza concurs este de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 16.03.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

  • deservent a unui mijloc auto cu masă totală maximă autorizată de 3,5 tone;
  • permis de conducere valabil – minim categoria B;
  • diplomă de studii în domeniul auto;
  • experiență dobândită prin practicarea profesiei minim 3 ani;
  • vizită medicală tip siguranța circulației;
  • examen psihologic.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 19.03.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 20.03.2018, pana la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251.411214.

  Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 21.03.2018.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

  1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 23.03.2018, ora 12:00.

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 23.03.2018, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 26.03.2018, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251.411214.

  Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 28.03.2018.

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 30.03.2018.

  Note:

  1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC MEDICINA MUNCII ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECȚIA MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ

       CONDITIILE SI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC MEDICINA MUNCII ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECȚIA MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ , MEDICINA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ

      CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Licentiaţi studii superioare – Facultatea de Medicină -Medic Specialist – Medicina Muncii;
 • Abilităţi : adaptare, receptivitate, flexibitate;
 • Cunoștințe operare /programare pe calculator :MS Office

     RESPONSABILITĂTI:

 • Participă la identificarea factorilor de risc și la acțiunile de evaluare a acestora;
 • Organizeză activitatea de supraveghere a stării de sănătate a angajaților conform Legii 319/206, art 13 lit j,art 25 alin 2 și HG 1425/2006 modificată prin HG 955/2010,prin medici de medicina muncii;
 • Participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă;
 • Organizează primul ajutor și tratament de urgență;
 • Evaluează aptitudinea pentru munca angajaților;
 • Face recomandări de tip medical;
 • Consiliază angajatorul;
 • Întocmește rapoarte medicale;
 • Asigurarea managementului serviciilor medicale de medicina muncii.
 • Respectă regulamentele în vigoare:
 • respectă deciziile conducerii ierarhic superioare în toate situațiile ce vizează sarcinile de serviciu;
 • îndeplinește sarcinile specifice postului, precum și alte sarcini ce au legatura directa cu activitatea desfașurată, la solicitarea șefului direct, cu respectarea regulamentelor în vigoare;
 • respectă regulile de disciplina muncii stabilite prin Regulamentul Intern și instrucțiunile specifice;
 • respectă ROI, ROF, norme PSI si SSM, Contractul Colectiv de Muncă, Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM si procedurile operaționale specifice postului.
 • menține permanent legatura cu celelate departamente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

ACTE NECESARE PARTICIPARII  LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de nastere;
 9. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 23.03. 2018, ora 16.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • HG 1169/2011 – Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrărilor;
 • HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sănătății lucrărilor;
 • Legea 319/2006 – Privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • HG 601/2007 – Privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității în muncă;
 • HG 557/2007 – Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinate și pentru salariații temporari încadrați la agenti de muncă temporară;
 • Legea 418 / 2004 – Pricind statutul professional specific medicului de medicina muncii;
 • OUG 96/2003 – Privind protecția maternității la locul de muncă;
 • HG 537/2004 – Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96/2003;
 • HG 600/2007 – Privind protecția tinerilor la locul de muncă;
 • Legea 346/2002 – Privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • Ordin 450/ 2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002;
 • Ordin 825/2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  346/2002;
 • HG 1091/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători ai echipelor de muncă;
 • HG 1092/2006 – Privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții biologici în muncă;
 • HG 1051/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor xare prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;
 • OUG 99/2000 – Privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

 

 

 

 

 

POST DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

• Studii superioare
• Calificare profesională în marketing
• Cunoștințe operare calculator – nivel avansat
• Limbi străine – nivel mediu
• Abilități de comunicare ,prezentare și relaționare
• negociere,sinteză și convingere – nivel mediu
• Aptitudini necesare – ambiție ,perseverență,capacitate,seriozitate

PRINCIPALELE ATRIBUTII ȘI RESPONSABILITATI:

• Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții,stabilind perimetrul în care agentul /clientul urmează să expună;
• Colaborează cu Departamentul Administrativ pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
• Desfășoară deplasări la sediul potențialilor clienți sau parteneri atunci când este necesar ;
• Se ocupă de promovarea și ocuparea spațiilor de închiriat existente în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova,Centrului de Dezvoltare și Excelență în Afaceri ,Centrului de Sprijin al IMM-urilor și Institutelor de Dezvoltare și Inovare ,Business Center Sud Craiova;
• Cunoaște serviciile și spațiile de închiriat existente,se informează permanent și își înnoiește cunoștințele privind schimbările de tarife și prețuri;
• Propune actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor existente în bazaunei fundamentări;
• Pune la dispoziția potențialilor clienți toate informațiile necesare în vederea închirierii spațiilor din cadrul Centrelor;
• Își însușește ,se informează și respectă deciziile ,notele interne,procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate;
• Vine cu propuneri de îmbunătățire a activității departamentului;
• Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți;
• Respectă modelele de contract avizate de Consilierul Juridic.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curiculum vitae;
h) copie a certificatului de naștere;
i) copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE:

1. Virgil Balaure – Marketing, Ed. Uranus, Bucuresti 2003
2. Florescu C. – Marketing, Ed. Marhetes, Grup Academia de Marketing si Management, Bucuresti 1992
3. Bird Drayton – Marketing direct pe intelesul tuturor, ed I, 2007
4. N. Paina – Bazele Marketingului, Univ. Crestina Dimitrie Cantemir, Cluj Napoca, 1996
5. Panzaru Florina – Manual de Marketing, ed. Ch. Beck, 2009

TEMATICA:

1. Noțiuni generale privind activitatea de marketing
2. Funcțiile marketingului
3. Principiile marketingului
4. Mediul de marketing
5. Segmentarea pieței
6. Analiza SWOT
7. Organizarea departamentului de marketing
8. Responsabilitățile departamentului de marketing
9. Mix-ul de marketing
10. Strategia și planul de marketing
11. Elaborarea bugetelor de marketing
12. Tehnici de promovare și gestionare a imaginii

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă / test grilă și interviu prezentare plan marketing.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 26.02.2018

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.
Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE

CONDITIILE SI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

• Licentiaţi studii superioare în domeniul economic;
• Abilităţi : adaptare, receptivitate, flexibitate;
• Cunoștințe operare /programare pe calculator:MS Office.

RESPONSABILITĂTI:

• Asigură achiziția de materii prime și materiale ca urmare a derularii procedurilor de atribuire prin licitații publice:
• Solicită oferte de preț de la furnizori în vederea determinării valorilor estimate;
• Întocmește cereri de oferta, comenzi scrise și adrese către furnizorii câstigatori ai procedurilor derulate și asigură transmiterea acestora în timp util, prin poștă/fax/e-mail;
• Analizează și selecteaza operativ ofertele optime de la furnizori prin compararea tuturor elementelor de calitate/preț;
• Întocmește comenzile către furnizori cu indicarea termenelor de livrare, a modalității de plată și toate celelate clauze contractuale necesare stabilite prin procedura de atribuire selectată;
• Transmite detaliile referitoare la conditiile de livrare in vederea efectuarii receptiei;
• Ține legatura cu furnizorii in vederea asigurarii livrarilor de materiale in timp util;
• Participă la elaborarea programului anual de proceduri –licitatii publice, centralizând necesarele anuale inaintate de secții/sectoare etc;
• Ține evidenta sumelor facturate corespunzatoare contractelor/acordurilor-cadru atribuite prin proceduri de achiziții publice, specificând data emiterii facturii, obiectul achiziției, prețul unitar, valoarea facturii si valoarea totala a facturilor emise de fiecare furnizor urmărind încadrarea în valorile maxime prevăzute în contract și prezintă lunar situația șefului direct;
• Ține legatura cu serviciul financiar privind plățile/contractele cu furnizorii;
• Întocmeste acordurile cadru si contractele de achizitii, specificand toate aspectele referitoare la pret, cantitate, valoare;
• Întocmeste documentația de achiziții publice în conformitate cu metodologia și legislația în vigoare;
• Întocmește documentațiile pentru desfașurarea procedurilor organizatorice în vederea atribuirii de contracte de furnizare de produse, servicii si lucrări;
• Întocmește notele justificative privind estimarea valorii procedurilor;
• Participă la întocmirea documentației de atribuire împreuna cu solicitantul achiziției;
• Întocmeste fișa de date a achiziției;
• Întocmeste anunțurile de intentie/participare/atribuire, notificările către ANAP/SEAP/JOUE cu respectarea termenelor prevăzute de lege;
• Întocmeste solicitari de clarificări, răspunsuri la solicitarile de clarificari, documente constatatoare primare și finale, comunicari privind rezultatul procedurii și le transmite către operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, în termenul legal , prin poșta, fax și/sau e-mail;
• Întocmește adrese către operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice si le transmite în timp util, prin poșta și fax/e-mail;
• Ține permanent legatura cu furnizorii, urmărind toate aspectele legate de modul de desfașurare a contractului;
• Respectă regulamentele în vigoare:
– respectă deciziile conducerii ierarhic superioare în toate situațiile ce vizează sarcinile de serviciu;
– îndeplinește sarcinile specifice postului, precum și alte sarcini ce au legatura directa cu activitatea desfașurată, la solicitarea șefului direct, cu respectarea regulamentelor în vigoare;
– respectă regulile de disciplina muncii stabilite prin Regulamentul Intern și instrucțiunile specifice;
– respectă ROI, ROF, norme PSI si SSM, Contractul Colectiv de Muncă, Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM si procedurile operaționale specifice postului.
– menține permanent legatura cu celelate departamente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul.

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 20 februarie 2018.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
• Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
• HOTĂRÂREA nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
• LEGEA nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii ,precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
• ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
• ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
• ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate ;
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.