Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 6(șase) posturi vacante de muncitor necalificat  din cadrul Secției Zone Verzi

Posturile vacante  pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi pe perioadă determinată până la data de 30.11.2018.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:17.08.2018, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Păun Marina Ștefania, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim 4 clase;
 • apt de muncă;
 • domiciliu obligatoriu în Municipiul Craiova;
 • sex masculin.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 20.08.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pană la  data de 21.08.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Păun Marina Ștefania, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 21.08.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 22.08.2018, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 22.08.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 23.08.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 23.08.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 24.08.2018.

Bibliografie:

 • Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zonee verzi ;
 • Lucrări de întreținere spații verzi;
 • Lucrări de pregătirea terenului;
 • Plantarea arborilor,arbuștilor,trandafirilor și florilor;
 • Tehnologia de lucru la semănatul gazonului ;
 • Tehnologia de îngrijire a plantelor dendrofloricole;
 • Lucrări executare pe căi publice cu circulație.

Tematică:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;
 • Tehnologia de plantare la ruloul de gazon;
 • Administrarea îngrășemintelor chimice;
 • Cositul mecanic al suprafețelor cu iarbă;
 • Lucrări de întreținere la peluzele de gazon
 • Întreținerea florilor anuale, bienale și perene
 • Tehnologia de udare a plantelor cu furtunul și de la cisternă.

 

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU UN POST DE INGINER ÎN CADRUL SECTORULUI ADMINISTRARE CIMITIRE ȘI CONSTRUCȚII FUNERARE

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER ÎN CADRUL SECTORULUI ADMINISTRARE CIMITIRE ȘI CONSTRUCȚII FUNERARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 • Operări computer (introducere,prelucrare și listare date legate de activitatea desfășurată în cimitire) și întocmire șituații de lucrări.

CONDIȚII  SPECIFICE  PENTRU  OCUPAREA POSTULUI:

 • Licentiaţi studii superioare – Inginer
 • Abilităţi : coordonare, adaptare, receptivitate, flexibitate.
 • Cunoștințe operare /programator calculator

RESPONSABILITĂȚI:

 • Întocmește situațiile de plată pentru Primăria Municipiului Craiova,în cazul înhumării decedaților pauperi;
 • Întocmește adresele către Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Protecție Socială;
 • Întocmește adeverințele din care reiese situația locurilor de veci,necesare la notariat;
 • Completează autorizațiile pentru construcții și placări;
 • Centralizează producția lunară ,realizată în cimitire;
 • Întocmește situațiile de lucrări – întreținere și curățenie(pentru primărie):
 • Calculează timpul de funcționare și așteptare al utilajelor folosite în cimitire;
 • Calculează și centralizează consumul de benzină;
 • Întocmește extrasul de materiale;
 • Calculează și centralizează lucrările de întreținere;
 • Întocmește procesul verbal de recepție al lucrărilor;
 • Operează și îndosariază raspunsurile la cereri,sesizări și reclamații;
 • Operează,centralizează și îndosariază situații și evidențe;
 • Salvează datele introduse,în vederea formării bazei de date a Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare;
 • Execută orice alte sarcini primite de la șefii ierarhic superiori;
 • Respectă normele de securitate și sănătate în muncă în domeniul situațiilor de urgență și protecție civilă.

CONDIȚII GENERALE :

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate ;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII  LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu periadă de probă .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 23 august 2018.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.102/2014 – privind cimitirele;
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;
 • Regulamentul privind funcționarea cimitirelor;
 • Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea execurtării lucrărilor de construcții.

 TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din codul muncii –  Relații de muncă;
 • Regulamentul cimitirelor aprobat prin HCL nr.364/2013;
 • Noțiuni de informatică;
 • Noțiuni de protecția mediului înconjurător.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine – Sector Coordonare Activitate Pază Cimitire

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine – Sector Coordonare Activitate Pază Cimitire.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 19.07.2018, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • să aibă vârsta și conformația fizică compatibile cu specificul postului(vigilență,patrulare);
 • studii medii;
 • atestat de pază

BILIOGRAFIE:

 1. Legea 319/2002;
 2. Legea 333/2003;
 3. Legea 349/2002;
 4. Legea 15/2016;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al cimitirelor aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 TEMATICĂ:

 1. Cunoștințe specifice postului de agent de pază.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.07.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 24.07.2018, pana la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 24.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 25.07.2018, ora 10:00. Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 25.07.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 26.07.2018, pana la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 27.07.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 30.07.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

ANUNT privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de strungar din cadrul Sectorului Intretinere si Reparatii Constructii Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fantani Arteziene si Centrale Termice

Postul pentru care se organizeaza concurs este de  strungar din cadru Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântăni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului societatii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 18.07.2018 , ora 15: 00.

Dosarele de concurs se depun la sediul societatii , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec. Voila Nicoleta Corina , secretar, telefon 0251411214.

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • absolvirea unui curs de perfectionare in domeniul vizat;
 • 6 ani – vechime in specialitate;
 • spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, , rezistenta la stres.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 19.07.2018, la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, in data de .19.07.2018, pana la ora 15.00; persoana de contact secretar ec. Voila Nicoleta Corina ( nume si prenume ), telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de20.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Proba scrisa : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 23.07.2018 , ora 9.00.

Rezultatul la proba scrisa se afiseaza in data de 23.07.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul probei scrisa se depun la sediul societatii, in data de 24.07.2018, pana la ora 12.00; persoana de contact secretar ec. Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la proba scrisa se afiseaza la sediul regiei, in data de 24.07.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 25.7.2018 .

Tematica de concurs :

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii, relatii de munca;
 2. Pregatirea locului de munca specifice lucrarilor din cadrul sectorului;
 3. Strunjirea suprafetelor cilindrice;
 4. Strunjirea plana;
 5. Strunjirea suprafetelor profilate;
 6. Filetarea;
 7. Tolerante si ajustaje, finisarea suprafetelor;
 8. Alte prelucrari la strung.

Bibliografia de concurs:

1.Legea 53/ 2003- Codul Muncii, relații de muncă;

2.Cartea Strungarului, Barbu V., Bucuresti Editura tehnica 1960;

3. Indrumator practic pentru exploatarea si intretinerea masinilor de ascutit scule, Bucuresti ,I.D.T. 1954.

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.

ANUNT privind organizarea concursului de ocupare a 30 posturi de muncitor necalificat pe perioadă determinata pâna la 31.11.2018 vacante din cadrul Secţiei Zone Verzi

Posturile pentru care se organizeaza concurs sunt de muncitor necalificat vacante din cadrul Secţiei Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae – model european;

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 13.07.2018, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul regiei , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim 4 clase;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de muncă prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 16.07.2018, la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pâna la data de 17.07.2018, pana la ora 13:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina,  telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 17.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 18.07.2018, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 18.07.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 19.07.2018, pana la ora 13:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 19.07.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 20.07.2018.