Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru 3 posturi vacante de conducător auto –  transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de conducător auto – transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.10.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • permis de conducere minim categoriile :B,C,E;
 • minim școală profesională;
 • 5 ani experiență în conducerea autovehiculelor din categoria C;
 • certificat de atestare profesională pentru transport marfă.

BILIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere;
 3. nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

 TEMATICĂ:

 1. Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă;
 2. Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto;
 3. Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală mai mare de 3,5 tone;
 4. Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere;
 5. Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 01.11.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 02.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 05.11.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 06.11.2018, ora 11:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 06.11.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 07.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 08.11.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 08.11.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine – Sector Coordonare Activitate Pază Cimitire

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine – Sector Coordonare Activitate Pază Cimitire.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.10.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

    Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • CV format european;
 • atestat de pază;
 • să prezinte cazier judiciar;
 • să prezinte adeverință medicală de la medicul de familie ca apt pentru pază;
 • să aibă vârsta și conformația fizică compatibile cu specificul postului(vigilență,patrulare);
 • studii medii.

         BILIOGRAFIE:

 1. Legea 319/2002;
 2. Legea 333/2003;
 3. Legea 349/2002;
 4. Legea 15/2016;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al cimitirelor aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

TEMATICĂ:

 1. Cunoștințe specifice postului de agent de pază.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 15.10.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 16.10.2018, pana la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 16.10.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 17.10.2018, ora 10:00;

  Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 17.10.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 18.10.2018, pana la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 19.10.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 19.10.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING,VÂNZĂRI,ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 Elaborarea, implementarea  și  dezvoltarea  strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor  prevăzuți în proiectele de finanțare.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare;
 • Calificare profesională ;
 • Cunoștințe operare / programare  pe calculator : nivel avansat;
 • Limbi străine: nivel mediu;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaționare, negociere, sinteză și convingere: nivel avansat;
 • Aptitudini necasare: ambiție,perseverență,capacitate,seriozitate;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii,de a se adapta diferitelor tipuri de persoane cu care interacționează;
 • Atenție la detalii,analiză și deducere logică;
 • Capacitate de culegere și sintetizare a informațiilor,de identificare și soluționare a problemelor;
 • Persoană ordonată și organizată;
 • Calmitate ,răbdare și promtitudine în oferirea răspunsurilor;
 • Rigurozitate și corectitudine în îndeplinirea atribuțiilor;
 • Prezență plăcută,tonalitate și exprimare caldă și politicoasă;
 • Capacități organizatorice;
 • Facilități de exprimare verbalală, scrisă.

 PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă programul de muncă,procedurile interne ale departamentului, prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară a Codului de Conduită Etică;
 • Îndeplinește în mod corespuzător,din punct de vedere calitativ și cantitativ sarcinile de serviciu stabilite de Coordonator Marketing sau Managerul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește periodic rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în contractele de finanțare;
 • Răspunde pentru calitatea raportărilor către superiorul ierarhic și pentru încadrarea în termenele stabilite:
 • Se ocupă cu crearea și actualizarea unei baze de date cu clienți și posibili clienți;
 • Se va ocupa cu planificarea și organizarea de evenimente în cadrul  Centrului  Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește proiecte cu propuneri de organizare de evenimente;
 • Elaborează bugete necesare organizării evenimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește proiecte cu propuneri de organizare de evenimente;
 • Elaborează bugete necesare organizării eventimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește fișele de client și mapele pentru fiecare eveniment;
 • Propune și dezvoltă politici de fidelizare a clienților;
 • Identifică soluțiile optime de promovare a spațiilor de închiriat și a evenimentelor organizate;
 • Promovează imaginea Centrului într-o manieră  pozitivă,proactivă și orientată  către client ,având bune cunoștințe  profesionale și respectând standardele de calitate;
 • Negociază condițiile încheierii parteneriatelor cu diverși agenți economici,fundații și instituții în vederea desfășurării în condiții optime a evenimentelor organizate;
 • Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții,stabilind perimetrul în care agentul/clientul urmează să expună;
 • Colaborează cu Departamentul Administrativ și Compartimentul Economic pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
 • Desfășoară deplasări la sediul potențialilor clienți sau parteneri atunci cand este necesar;
 • Se ocupă cu promovarea și ocuparea spațiilor de  închiriat existente în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova ,Centrului de Dezvoltare și Excelență în Afaceri ,Centrului de Sprijin al IMM –urilor și Institutelor  de Dezvotare și Inovare , Business Center Sud Craiova;
 • Cunoaște serviciile și spațiile de închiriat existente ,se informează permanent și își înnoiește cunoștiințele privind schimbările de tarife și prețuri;
 • Propune actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor existente în baza unei fundamentări;
 • Pune la dispoziția potențialilor clienți toate informațiile necesare în vederea închirierii spațiilor din cadrul Centrelor;
 • Își însușește ,se informează și respectă deciziile,notele interne,procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate;
 • Vine cu propuneri de îmbunătățire a activității departamentului;
 • Respectă modelele de contract  avizate de Consilierul Juridic;
 • Respectă prevederile legislative din vigoare privind Protecția Muncii,PSI,și Protecție Civilă;
 • Se implică în soluționarea problemelor apărute în cadrul biroului ,a situației clienților sau evenimentelor desfășurate;
 • Înștiințează șeful de birou în cazul în care a luat la cunoștiință de existența unor nereguli ,abateri care prejudiciază interesul Centrului;
 • Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți;
 • În cazul în care angajatul se află în concediu de odihnă ,concediu medical sau învoire ,responsbilitățile sale vor fi preluate de un alt coleg de birou,în funcție de decizia șefului de birou.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: test grilă și interviu – prezentare plan marketing.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 10.10.2018

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.

TEMATICA:

 1. Noțiuni generale privind activitatea de marketing;
 2. Funcțiile marketingului ;
 3. Principiile marketingului;
 4. Mediul de marketing;
 5. Segmentarea pieței;
 6. Organizarea departamentului de marketing;
 7. Responsabilitățile departamentului de marketing;
 8. Mix-ul de marketing;
 9. Strategia și planul de marketing;
 10. Elaborarea bugetelor de marketing;
 11. Tehnici de promovare și gestionare a imaginii;

BIBLIOGRAFIE:

 1. Virgil Balaure – Marketing,Ed.Uranus,București 2003;
 2. Florescu C. – Marketing, Ed.Marhetes,Grup Academia de Marketing și Management,București 1992;
 3. Bird Drayton – Marketing direct pe întelesul tuturor,ed I ,2007;
 4. Paina – Bazele Marketingului,Univ.Creștină ‘’Dimitrie Cantemir’’,Cluj Napoca,1996;
 5. Pânzaru Florina – Manual de Marketing ,ed.Ch.Beck,2009.

 

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ – Direcția Baze Sportive Craiova

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ – Direcția Baze Sportive Craiova

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 01.10.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii minim generale;
 • fără antecedente penale.

BILIOGRAFIE

 1. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă (obligațiile salariatului);
 2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (obligațiile salariatului);
 3. Norme de protecția muncii.

              TEMATICĂ

 1. Noţiuni privind relațiile de muncă,la nivelul unui colectiv de muncă ;
 2. Noţiuni generale de protecția muncii ;
 3. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 4. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 1. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi .

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 02.10.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 03.10.2018, pana la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 03.10.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 04.10.2018, ora 10:00;

  Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 04.10.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 05.10.2018, pana la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 05.10.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 05.10.2018.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pe postul vacant de mecanic din Sectorului Siguranța Circulației

 Postul vacant pentru care se organizează concurs este de mecanic din Sectorului  Siguranța Circulației

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.08.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Păun Marina Ștefania, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Absolvent a minim 10 clase de profil mecanic;
 • Vechime în câmpul muncii minim 5 ani;
 • Stare de sănătate corespunzătoare;
 • Lucrul în echipă ,comunicare,rezistență la stres.

 BILIOGRAFIE:

 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii,Relații de muncă;
 • Lucrări executate pe căi publice de circulație;
 • Lucrări de pregătirea terenului pentru efectuarea marcajelor.

   TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii,relații de muncă;
 • Pregătirea locului de muncă specifice lucrărilor din cadrul sectorului;
 • Măsurători cu ruleta;
 • Curățirea și întreținerea șabloanelor;
 • Întreținere marcator.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 03.09.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 04.09.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Păun Marina Ștefania, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 04.09.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 05.09.2018, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 05.09.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 06.09.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 06.09.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 06.09.2018.