Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine – Sector Coordonare Activitate Pază Cimitire

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine – Sector Coordonare Activitate Pază Cimitire.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 19.07.2018, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • să aibă vârsta și conformația fizică compatibile cu specificul postului(vigilență,patrulare);
 • studii medii;
 • atestat de pază

BILIOGRAFIE:

 1. Legea 319/2002;
 2. Legea 333/2003;
 3. Legea 349/2002;
 4. Legea 15/2016;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al cimitirelor aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 TEMATICĂ:

 1. Cunoștințe specifice postului de agent de pază.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.07.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 24.07.2018, pana la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 24.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 25.07.2018, ora 10:00. Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 25.07.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 26.07.2018, pana la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 27.07.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 30.07.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

ANUNT privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de strungar din cadrul Sectorului Intretinere si Reparatii Constructii Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fantani Arteziene si Centrale Termice

Postul pentru care se organizeaza concurs este de  strungar din cadru Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântăni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului societatii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 18.07.2018 , ora 15: 00.

Dosarele de concurs se depun la sediul societatii , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec. Voila Nicoleta Corina , secretar, telefon 0251411214.

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • absolvirea unui curs de perfectionare in domeniul vizat;
 • 6 ani – vechime in specialitate;
 • spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, , rezistenta la stres.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 19.07.2018, la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, in data de .19.07.2018, pana la ora 15.00; persoana de contact secretar ec. Voila Nicoleta Corina ( nume si prenume ), telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de20.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Proba scrisa : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 23.07.2018 , ora 9.00.

Rezultatul la proba scrisa se afiseaza in data de 23.07.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul probei scrisa se depun la sediul societatii, in data de 24.07.2018, pana la ora 12.00; persoana de contact secretar ec. Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la proba scrisa se afiseaza la sediul regiei, in data de 24.07.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 25.7.2018 .

Tematica de concurs :

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii, relatii de munca;
 2. Pregatirea locului de munca specifice lucrarilor din cadrul sectorului;
 3. Strunjirea suprafetelor cilindrice;
 4. Strunjirea plana;
 5. Strunjirea suprafetelor profilate;
 6. Filetarea;
 7. Tolerante si ajustaje, finisarea suprafetelor;
 8. Alte prelucrari la strung.

Bibliografia de concurs:

1.Legea 53/ 2003- Codul Muncii, relații de muncă;

2.Cartea Strungarului, Barbu V., Bucuresti Editura tehnica 1960;

3. Indrumator practic pentru exploatarea si intretinerea masinilor de ascutit scule, Bucuresti ,I.D.T. 1954.

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.

ANUNT privind organizarea concursului de ocupare a 30 posturi de muncitor necalificat pe perioadă determinata pâna la 31.11.2018 vacante din cadrul Secţiei Zone Verzi

Posturile pentru care se organizeaza concurs sunt de muncitor necalificat vacante din cadrul Secţiei Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae – model european;

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 13.07.2018, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul regiei , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim 4 clase;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de muncă prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 16.07.2018, la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pâna la data de 17.07.2018, pana la ora 13:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina,  telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 17.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 18.07.2018, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 18.07.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 19.07.2018, pana la ora 13:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 19.07.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 20.07.2018.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de agent pază  in cadrul Centrului Multifuncţional Craiova – Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreţinere şi Reparaţii, Pază

Postul pentru care se organizează concurs este de agent pază  din cadrul Centrului Multifuncţional Craiova-Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreţinere şi Reparaţii, Pază

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 28.06.2018, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ing.Tudor Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii generale sau medii;
 • atestat pentru exercitarea profesiei de agent de pază;
 • apt medical pentru exercitarea profesiei de agent de pază.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 29.06.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pană la  data de 02.07.2018, pana la ora 15 ; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 02.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

Interviul : se desfasoara la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129A, localitatea Craiova, în data de 03.07.2018, ora 12.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 03.07.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.07.2018, pana la ora 16 ; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 05.07.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 05.07.2018.

Bibliografie:

Legea nr.333/2003 privind paza şi protecţia obiectivelor;

H.G. nr.301/2012-Norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003.

Tematică:

Activităţi specifice postului de agent de pază.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

 

 

 

 

 

ANUNT privind organizarea concursului de ocupare a 40 posturi de muncitor necalificat, pe perioada determinata pana la 31.11.2018, Secţia Zone Verzi

Posturile pentru care se organizeaza concurs sunt de muncitor necalificat vacante din cadrul Secţiei Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae – model european.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.06.2018, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul regiei , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim 4 clase;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de muncă prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 28.06.2018, la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pâna la data de 29.06.2018, pana la ora 13:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina,  telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 29.06.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 02.07.2018, ora 08:30;

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 02.07.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.07.2018, pana la ora 12:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 03.07.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 04.07.2018.

 Tematica

– prevederi legislative din Codul Muncii, – relaţii de munca,

– tehnologia de plantare arbori, arbuşti, trandafiri şi gard viu,

– administrarea îngrasămintelor chimice,

– cositul mecanic al suprafeţelor cu iarbă,

– lucrări de intreţinere la arbori, arbuşti, garduri vii şi trandafiri,

– întreţinerea florilor anuale, bienale şi perene.

Bibliografia

– Legea 53/2003 – Codul Muncii, relaţii de muncă,

– Instrucţiuni proprii de securitate şi sănatate pentru zone verzi,

– Lucrări de întreţinere spaţii verzi,

– Lucrări de pregatirea terenului,

– Plantarea arborilor, arbustilor, trandafirilor şi florilor,

– Tehnologia de lucru la semanatul  gazonului ,

– Lucrări executate pe cai publice cu circulaţie

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.