Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de incadrare pe postul vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației

Postul pentru care se organizeaza concurs este de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului societatii;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;

-copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;

-copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

-curriculum vitae – model european.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.05.2018, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul societatii , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Păun Marina Ștefania , secretar, telefon 0251411214

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt :

-are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-are varsta minima reglementata de prevederile legale;

-are capacitate deplina de exercitiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

– indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

-spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, rezistenta la stres;

-să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă ;

-disponibil la program de munca prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 22.05.2018 , la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei ,până  in data de 23.05.2018, pana la ora 15:00; persoana de contact secretar Păun Marina Ștefania, telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 24.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

Interviul se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 25.05.2018, ora 12:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 25.05.2018 , la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până in data de 29.05.2018, pana la ora 15.00; persoana de contact secretar Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 30.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 31.05.2018.

Tematica de concurs :

– Legea 53/ 2003- Codul Muncii , relații de muncă ;

–  pregatirea locului de muncă ;

– măsurători cu ruleta ;

–  curățirea și întreținerea șabloanelor .

Bibliografia de concurs :

Legea 53/ 2003- Codul Muncii , relații de muncă ;

Lucrări executate pe căi publice de circulație ;

Lucrări de pregatirea terenului pentru efectuarea marcajelor .

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare în postul vacant de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:02.05.2018, ora 12:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • experiență dobândită prin practicarea profesiei minim 5 ani în deservirea mijloacelor auto de mare tonaj – peste 12 tone;
 • permis de conducere minim categoriile :B,C,CE;
 • atestat profesional – eliberat de Autoritatea Rutieră Română pentru transportul de mărfuri generale;
 • aviz medical tip siguranța circulației;
 • aviz psihologic .

BILIOGRAFIE

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere.
 3. nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

 TEMATICA

 1. Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă.
 2. Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 3. Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală mai mare de 3,5 tone.
 4. Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere.
 5. Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 03.05.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 04.05.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 04.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 07.05.2018, ora 12.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 07.05.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 08.05.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 09.05.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 10.05.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 38 posturi vacante în cadrul Secției Zone Verzi, pe perioadă determinată, până la 31.11.2018

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secţiei Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atesă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.04.2018, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul regiei , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214, int.19.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim scoală generală;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de muncă prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 30.04.2018, la sediul societății.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pâna la data de 02.05.2018, pana la ora 12:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina,  telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 02.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 03.05.2018, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 03.05.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.05.2018, pana la ora 16:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 07.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 09.05.2018.

Tematica

– prevederi legislative din Codul Muncii, – relaţii de munca,

– tehnologia de plantare arbori, arbuşti, trandafiri şi gard viu,

– semanatul de gazon,

– asternutul gazonului rulou,

– udatul,

– administrarea îngrasemintelor chimice,

– cositul mecanic al suprafeţelor cu iarbă,

– tuns gard viu,

– lucrări de intreţinere la arbori, arbuşti, gardurii vii şi trandafiri,

– întreţinerea florilor anuale, bienale şi perene.

Bibliografia

– Legea 53/2003 – Codul Muncii, relaţii de muncă,

– Instrucţiuni proprii de securitate şi sănatate pentru zone verzi,

– Amenajarea şi întretinere spaţii verzi,

– Lucrări de pregatirea terenului,

– Plantarea arborilor, arbustilor, trandafirilor şi florilor,

– Semanatul gazonului şi aşternerea gazonului rulou,

– Îngrijirea plantaţiilor,

– Lucrări executate pe cai publice cu circulaţie

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.

 

Prezentul anunt a fost afisat azi la sediul RAADPFL Craiova, astazi*** 23.04.2018, ora 12:00

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de muncitor calificat (instalator instalații tehnico-sanitare și gaze) din cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni arteziene și Centrale termice

Postul pentru care se organizează concurs este de instalator instalații tehnico-sanitare și gaze din cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni arteziene și Centrale termice

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

-cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

-copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice;

-copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;

-adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

-curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 20.04.2018, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Păun Marina Ștefania, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

-are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

-cunoaște limba româna, scris si vorbit;

-are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exercițiu;

-are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

-îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

-apt de muncă;

-disponibilitate de a interveni la remedierea defecțiunilor apărute inipinant în instalații;

-calificare de instalator tehnico-sanitar, de apă, canal și gaze;

-2 ani experiență în domeniu.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.04.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 24.04.2018, până la ora 15:00 ; persoana de contact secretar ec. Păun Marina Ștefania, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 24.04.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 26.04.2018, ora 12.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 27.04.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 30.04.2018, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 02.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 03.05.2018.

 

Bibliografie:

Legea 53/2003- Codul Muncii, relații de muncă;

Instalații tehnico-sanitare de apă, canal și gaze;

Norme de protecția muncii și P.S.I. la lucrările de instalații din subsolurile clădirilor și spații închise.

Tematică:

Prevederi legislative din Codul Muncii, relații de muncă;

Instalații tehnico-sanitare de apă, canal și gaze.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC MEDICINA MUNCII ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECȚIA MUNCII,PSI, APĂRARE CIVILĂ , MEDICINA MUNCII,SITUAȚII DE URGENȚĂ

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC MEDICINA MUNCII ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECȚIA MUNCII,PSI, APĂRARE CIVILĂ , MEDICINA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ


CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Licentiaţi studii superioare – Facultatea de Medicină -Medic Specialist – Medicina Muncii;
 • Abilităţi : adaptare, receptivitate, flexibitate;
 • Cunoștințe operare /programare pe calculator :MS Office.
 • RESPONSABILITĂTI:
 • Participă la identificarea factorilor de risc și la acțiunile de evaluare a acestora;
 • Organizeză activitatea de supraveghere a stării de sănătate a angajaților conform Legii 319/206, art 13 lit j,art 25 alin 2 și HG 1425/2006 modificată prin HG 955/2010,prin medici de medicina muncii;
 • Participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă;
 • Organizează primul ajutor și tratament de urgență;
 • Evaluează aptitudinea pentru munca angajaților;
 • Face recomandări de tip medical;
 • Consiliază angajatorul;
 • Întocmește rapoarte medicale;
 • Asigurarea managementului serviciilor medicale de medicina muncii.
 • Respectă regulamentele în vigoare:
 • respectă deciziile conducerii ierarhic superioare în toate situațiile ce vizează sarcinile de serviciu;
 • îndeplinește sarcinile specifice postului, precum și alte sarcini ce au legatura directa cu activitatea desfașurată, la solicitarea șefului direct, cu respectarea regulamentelor în vigoare;
 • respectă regulile de disciplina muncii stabilite prin Regulamentul Intern și instrucțiunile specifice;
 • respectă ROI, ROF, norme PSI si SSM, Contractul Colectiv de Muncă, Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM si procedurile operaționale specifice postului.
 • menține permanent legatura cu celelate departamente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

ACTE NECESARE PARTICIPARII  LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de nastere;
 9. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 12.04. 2018, ora 16.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • HG 1169/2011 – Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrărilor;
 • HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sănătății lucrărilor;
 • Legea 319/2006 – Privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • HG 601/2007 – Privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității în muncă;
 • HG 557/2007 – Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinate și pentru salariații temporari încadrați la agenti de muncă temporară;
 • Legea 418 / 2004 – Pricind statutul professional specific medicului de medicina muncii;
 • OUG 96/2003 – Privind protecția maternității la locul de muncă;
 • HG 537/2004 – Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96/2003;
 • HG 600/2007 – Privind protecția tinerilor la locul de muncă;
 • Legea 346/2002 – Privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • Ordin 450/ 2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002;
 • Ordin 825/2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  346/2002;
 • HG 1091/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători ai echipelor de muncă;
 • HG 1092/2006 – Privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții biologici în muncă;
 • HG 1051/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor xare prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;
 • OUG 99/2000 – Privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.