Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de electrician din cadrul Sectorului Siguranța Circulației

Postul pentru care se organizează concurs este  de electrician din cadrul Sectorului  Siguranța Circulației.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

–          cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

–          copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

–          copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

–          copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

–          adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

–          certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

–      curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:22.01.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec. Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

–          are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

–          cunoaște limba română, scris și vorbit;

–          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–          are capacitate deplină de exercițiu;

–          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;

–          îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

–          nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statutului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

–          Studii – scoală profesională – profil electric;

–          Domiciliu obligatoriu în Craiova;

–          Experiență minim 10 ani în profil electric.

Bibliografie:

–          Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă;

–          Manualul Electricianului;

–          Electrotehnică Generală;

–          Standardele românești (SR EN 12675).

Tematică:

–          Prevederi legislative din Codul Muncii, relații de muncă;

–          Simboluri în instalațiile electrice;

–          Măsurarea tensiunii, curentului;

–          Verificarea continuității.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.01.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 25.01.2019, până la ora 14:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 28.01.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129A, localitatea Craiova, în data de 29.01.2019, ora 10;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 29.01.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 30.01.2019, până la ora 14:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 31.01.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 31.01.2019.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ, Supervizare tehnică, Întreținere și Reparații, Pază – Centrul Multifuncțional Craiova

Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ,Supervizare Tehnică,Întreținere și Reparații,Pază – Centrul Multifuncțional Craiova.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

–          cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

–          copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

–          copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

–          copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

–          adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

–          certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

–          curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:11.01.2019, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Corina Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

–          are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

–          cunoaște limba română, scris și vorbit;

–          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–          are capacitate deplină de exercițiu;

–          are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;

–          îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

–          nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra statutului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

–          studii minim generale;

–          fără antecedente penale;

–          vechime în  muncă minim 2 ani.

Bibliografie:

–          Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă(obligațiile salariatului);

–          Legea  nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (obligațiile salariatului);

–          Norme de protecția muncii.

Tematică:

–          Noțiuni privind relațiile de muncă ,la nivelul unui colectiv de muncă;

–          Noțiuni generale de protecția muncii;

–          Noțiuni privind echipamentul de protecție a lucrătorului.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 14.01.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 15.01.2019, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Corina Nicoleta, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 16.01.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfașoară la Centrul Multifuncțional Craiova, strada Târgului, nr. 26, localitatea Craiova, în data de 17.01.2019, ora 10;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 17.01.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 18.01.2019, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec.Voilă Corina Nicoleta , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 21.01.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 21.01.2019.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR –CONTABILITATE , ÎNCASĂRI NUMERAR  

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de economist;
 • Minimum 3 ani vechime în domeniul financiar contabilitate;
 • Abilități de comunicare: rezistență la stres,disponibilitate la program prelungit;
 • Cunoștințe operare PC :Microsoft Office (Word,Excell),Internet Explorer.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Ține evidența agenților economici și a persoanelor fizice ce deţin locuințe închiriate;
 • Primeşte sub semnătură comunicările privind orice introducere, ştergere, modificare de chirie sau alte date referitoare la chiriaşi pentru a fi operate pe calculator, după care verifică aceste operaţii;
 • Descarcă în balanţă încasările zilnice;
 • Pentru o mai mare operativitate a lucrărilor în balanţă, se va descărca suma încasată şi ziua încasării;
 • Pentru debitele mai mari de trei luni la chirii locuinţe, are obligaţia de a face somaţii;
 • Lunar, constituie un dosar care trebuie sa cuprindă următoarele documente: situaţia debitelor din chirii; note de comunicare care oglindesc modificările lunii, privind titularii de contract; balanţe analitice de verificare;
 • Întocmeşte modul de calcul pentru chirii restante la solicitările locatarilor pentru întocmirea angajamentelor de plata;
 • Întocmeşte actele necesare pentru acţionarea în instanţă;
 • Întocmeşte dispoziţii de încasare pentru chirii;
 • În funcţie de constatările făcute la documentele primite sau întocmite, erori constatate, aduce la cunoştinţă directorului economic persoanele vinovate, propunerile şi ce se impune în vederea intrării în legalitate;
 • Calculează penalităţile conform contractului;
 • Tine evidenţa contului 401 „Furnizori” aferenţi utilităţilor unităţii;
 • Tine evidenta contului 427-Rețineri remuneratii pentru terți;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea unităţii și a şefului de serviciu.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă  scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 04.01.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.

TEMATICĂ:

 • Organizarea și conducerea contabilității;
 • Obiectul Legii privind finanțele publice locale;
 • Obiectul Legii privind Codul fiscal, actualizată.
 • Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 • Norme generale privind documentele financiar-contabile;
 • Regulamentul operațiilor de casă;
 • Obiectul Legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Obiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Obiectul Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Normele metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice;
 • Obiectul Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 • Legea nr.571/200 3 privind Codul fiscal, actualizată.
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 • Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
 • Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
 • Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, actualizată.

 

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEŢARE ORAŞ

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEŢARE ORAŞ

CONDIŢII GENERALE:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Calificare profesională – studii agricole.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Răspunde de întreaga activitate desfăşurată de formaţie.
 • Urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
 • Întocmeşte necesarul de materiale şi răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Execută lucrări de întreţinere şi amenajare zone verzi pentru municipiul Craiova, cât şi pentru diverşi beneficiari la solicitarea acestora;
 • Execută lucrări de combatere a dăunătorilor cu substanţe chimice şi organice:
 • Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
 • Se preocupă de asigurarea calităţii tuturor lucrărilor executate;
 • Răspunde de încadrarea corectă a operaţiunilor executate în norma de deviz, norma de muncă şi plata muncii;
 • Răspunde de utilizarea raţională a forţei de muncă şi a utilajelor din dotare;
 • Urmăreşte rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul formaţiei pe care o coordonează;
 • Stabileşte volumul de material dendrologic şi floral necesar pentru plantare;
 • Săptămânal întocmeşte necesarul de utilaje şi mijloace de transport şi răspunde de folosirea eficientă a acestora
 • Răspunde de întocmirea la timp şi corect a documetelor primare pentru lucrările executate
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii
 • Întocmeşte zilnic procese-verbale de recepţie a lucrărilor executate
 • Întocmeşte săptămânal graficul cu lucrările care urmează a fi executate
 • Răspunde de oprirea execuţiei lucrării până la rezolvarea neconformităţilor
 • Participă la şedinţe şi dezbateri privind munca pe care o desfăşoară
 • Ţine legătura în permanenţă cu şeful ierarhic superior şi raportează problemele apărute
 • Ţine legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Craiova şi participă împreună cu acesta la recepţia lucrărilor efectuate
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător
 • Rezolvă sesizările primite şi raportează îndeplinirea celor sesizate
 • Elaborează fişa postului pentru fiecare angajat din formaţia pe care o coordonează
 • Întocmeşte fişe de evaluare pentru personalul din subordine
 • Efectuează şi răspunde de instructajul lunar pe linie de PM şi PSI a personalului din subordine
 • Asigură toate măsurile privind aplicarea Legii nr.319/2006
 • Intervine în situaţii de urgenţă pentru eliminarea cauzelor apărute
 • Se preocupă de asigurarea materialului şi echipamentului necesar
 • Însuşeşte şi respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de şeful direct
 • Înaintea începerii oricărei operaţii este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă şi să interzică salariaţilor de a lucre fără echipament de protecţie
 • Are obligaţia de a controla personal şi să se convingă de starea bună a utilajelor şi sculelor folosite la locul de muncă
 • Să interzică prezenţa salariaţilor care au consumat (alcool, droguri, etc.) care pot altera abilităţile fizice şi mintale
 • Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa
 • Îndeplineşte şi alte sarcini primite de la conducerea secţiei şi regiei

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaţionale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 20.12.2018

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

    TEMATICA:

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii – relaţii de muncă ;
 2. Tehnologia de plantare la ruloul de gazon;
 3. Administrarea îngrăşămintelor chimice;
 4. Cositul mecanic al suprafeţelor cu iarbă ;
 5. Lucrări de întreţinere la peluzele de gazon;
 6. Întreţinerea florilor anuale, biennale şi perene ;
 7. Lucrări executate pe domeniul public.

   BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii-relaţii de muncă;
 2. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate pentru zone verzi;
 3. Lucrări de întreţinere spaţii verzi;
 4. Lucrări de pregătirea terenului;
 5. Plantarea arborilor, arbuştilor, trandafirilor şi florilor
 6. Tehnologia de lucru la semănatul gazonului
 7. Tehnologia de îngrijire a plantelor dendrofloricole
 8. Lucrări executate pe căi publice cu circulaţie.

 

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru 3 posturi vacante de conducător auto – transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de conducător auto – transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.11.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • permis de conducere minim categoriile :B, C, E;
 • minim școală profesională;
 • 5 ani experiență în conducerea autovehiculelor ;
 • certificat de atestare profesională pentru transport marfă.

BILIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere;
 3. nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

  TEMATICĂ:

 1. Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă;
 2. Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto;
 3. Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală mai mare de 3,5 tone;
 4. Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere;
 5. Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 12.11.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 13.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 14.11.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 15.11.2018, ora 11:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 15.11.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 16.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 19.11.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 19.11.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.