Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru două posturi vacante de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 20.09.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • Permis de conducere minim categoria B,C,E;
 • Minim școală profesională ;
 • 2 ani experiență în conducerea autovehiculelor ;
 • Certificat de competențe profesionale – Atestat pentru transport marfă. 

BILIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.
 • Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere.
 • nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare și organizare a transporturilor rutiere
 •  TEMATICĂ:
 • Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă.
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 • Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală până  la 3,5 tone și cu masa totală peste 3,5 tone.
 • Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere.
 • Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.09.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 24.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 25.09.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 26.09.2019, începând cu  ora 11:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 26.09.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 27.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 30.09.2019

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 30.09.2019.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de electrician auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul  vacant pentru care se organizează concurs este  de electrician auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 13.09.2019, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Diplomă studii – electrician auto;
 • Experientă în domeniu electricitate auto minim 2 ani.

 BILIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.
 • Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii la repararea și întreținerea autovehiculelor.
 • Manualul electricianului auto.

              TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind repararea și întreținerea autovehiculelor.
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de electrician auto.
 • Manualul electricianului auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 16.09.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 17.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 18.09.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 19.09.2019, începând cu  ora 11:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 19.09.2019, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 20.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 23.09.2019

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 23.09.2019.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 2 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi 1 post – Formația de Tăieri Arbori și 1 post – Formația Pepinieră

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;
 • copie certificate nastere și certificate căsătorie;
 • copie certificate / CI copii;
 • copie CI soț/soție;
 • copie adeverință cu perioada de muncă lucrată dupa 01.01.2011.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.09.2019, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim scoala generala;
 • abilități, calități și aptitudini necesare : adaptare și flexibilitate;
 • disponibilitate la programul de lucru prelungit;

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 06.09.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 09.09.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 10.09.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 11.09.2019, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 11.09.2019, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 12.09.2019, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 13.09.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 13.09.2019.

Bibliografie:

 • Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi ;
 • Lucrări specifice aplicate în spațiile verzi.

Tematică:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;
 • Metode de întreținere a spațiilor verzi,
 • Lucrări executate în spațile verzi.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de lăcătuș mecanic din cadrul  Sectorului Întreținere Reparații  Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de lăcătuș mecanic  din cadrul  Sectorului Întreținere Reparații  Construcții Urbane,Mobilier Urban ,Jocuri de Copii ,Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor,  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.08.2019, ora 12:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Certificat de calificare ;
 • Minim 3 ani experiență în câmpul muncii.

BILIOGRAFIE:

 • Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Cartea lăcătușului –Editura Tehnica,București,1997 –Iordan Constantin.

              TEMATICĂ:

 • Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Cartea lăcătușului –Editura Tehnica,București,1997 –Iordan Constantin.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 02.09 .2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 03.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 04.09.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 05.09.2019, începând cu ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 05.09.2019, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 06.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 09.09.2019

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 09.09.2019.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA CELOR 2 (DOUĂ) POSTURI VACANTE DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING,VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

     Elaborarea, implementarea  și  dezvoltarea  strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor  prevăzuți în proiectele de finanțare.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare de specialitate în marketing sau calificare profesională în marketing-acreditat ANC;
 • Cunoștințe operare pe calculator: nivel avansat;
 • Experiență minima în domeniul vizat – 1an
 • Cunoștințe foarte bune în desfășurarea campaniilor de marketing
 • Foarte bune abilități de comunicare și prezentare, relaționare, negociere, sinteză și convingere
 • Permis conducere-categoria B
 • Limbi străine : engleză, nivel mediu
 • Capacități organizatorice

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Întocmește periodic rapoarte de specialitate, privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în contractele de finanțare;
 • Se ocupă cu crearea și actualizarea unei baze de date cu clienți și posibili clienți;
 • Se va ocupa cu planificarea și organizarea de târguri și expoziții în cadrul  Centrului  Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește proiecte cu propuneri de organizare de evenimente;
 • Elaborează bugete necesare organizării evenimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește planul anual al evenimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova
 • Întocmește fișele de client și mapele pentru fiecare eveniment;
 • Propune și dezvoltă politici de fidelizare a clienților;
 • Identifică soluțiile optime de promovare a spațiilor de închiriat și a evenimentelor organizate;
 • Promovează imaginea Centrului într-o manieră  pozitivă, proactivă și orientată  către client ,având bune cunoștințe  profesionale și respectând standardele de calitate;
 • Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții, stabilind perimetrul în care agentul/clientul urmează să expună, conform procedurii;
 • Colaborează cu Biroul Administrativ și Compartimentul Financiar-Contabilitate pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
 • Desfășoară deplasări la sediul potențialilor clienți sau parteneri atunci cand este necesar;
 • Se ocupă de promovarea și ocuparea spațiilor de  închiriat existente în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova, Centrului de Dezvoltare și Excelență în Afaceri, Centrului de Sprijin al IMM –urilor și Institutelor  de Dezvoltare și Inovare , Business Center Sud Craiova;
 • Își însușește, se informează și respectă deciziile, notele interne, procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate
 • Respectă prevederile legislative din vigoare privind Protecția Muncii, PSI, și Protecție Civilă;
 • Înștiințează șeful de birou în cazul în care a luat la cunoștință de existența unor nereguli, abateri care prejudiciază interesul Centrului;
 • Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii privind ocuparea posturilor aferente funcțiilor contractuale -P.O.06.01 din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă-test grilă și interviu – prezentare plan marketing.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 02.09.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei, nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată, cu perioadă de probă.

TEMATICA:

 1. Noțiuni generale privind activitatea de marketing;
 2. Funcțiile marketingului ;
 3. Principiile marketingului;
 4. Mediul de marketing;
 5. Segmentarea pieței;
 6. Analiza SWOT
 7. Organizarea departamentului de marketing;
 8. Responsabilitățile departamentului de marketing;
 9. Mix-ul de marketing;
 10. Strategia și planul de marketing;
 11. Elaborarea bugetelor de marketing;
 12. Tehnici de promovare și gestionare a imaginii;

BIBLIOGRAFIE:

 1. Virgil Balaure – Marketing,Ed.Uranus,București 2003;
 2. Florescu C. – Marketing, Ed.Marhetes,Grup Academia de Marketing și Management,București 1992;
 3. Bird Drayton – Marketing direct pe întelesul tuturor,ed I ,2007;
 4. Paina – Bazele Marketingului,Univ.Creștină ‘’Dimitrie Cantemir’’,Cluj Napoca,1996;
 5. Pânzaru Florina – Manual de Marketing ,ed.Ch.Beck,2009.