Arhiva Posturi vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 2 posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european;
• copie certificate nastere și certificate căsătorie;
• copie certificate / CI copii;
• copie CI soț/soție;
• copie adeverință cu perioada de muncă lucrată dupa 01.01.2011.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 24.05.2019, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :
• are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercitiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
• studii medii;
• atestat pază;
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 27.05.2019, la sediul RAADPFL Craiova.
Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 28.05.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.
Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 29.05.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:
1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 30.05.2019, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 30.05.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 31.05.2019, pănă la ora 15:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.
Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 03.06.2019.
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 03.06.2019.

BILIOGRAFIE:

Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor și protecția persoanelor;
Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare,referitoare la apărarea împotriva incendiilor ;
Legea 53/2003 cu modificările și

TEMATICĂ:
• Sistemul de pază și dispozitivul de pază;
• Mijloace tehnice folosite în pază;
• Postul și agentul de pază;
• Obligațiile și atribuțiile de pază;
• Atribuțiile și răspunderile personalului de pază;
• Accesul în obiectiv,controlul persoanelor;
• Principalele reguli de comportament,reguli de protecția muncii și PSI.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitor animale din cadrul Gradinii Zoologice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de îngrijitor animale din cadrul Gradinii Zoologice.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european;
• copie acte de calificare în meseria de îngrijitor animale.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:06.05.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

• are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercitiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
• minim scoala generala;
• disponibilitate la programul de lucru prelungit;
• calificare în meseria de îngrijitor animale.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 07.05.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 08.05.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 09.05.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 10.05.2019, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 10.05.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 13.05.2019, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 14.05.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 14.04.2019.

Bibliografie:

• Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
• Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru Gradina Zoologică ;
• Lucrări specifice aplicate în Gradina Zoologică.

Tematică:

• Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;
• Metode de adapat și Hranire a animalelor sălbatice aflate în captivitate,
• Lucrări de curățire a padocurilor animalelor aflate în captivitate.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director economic al societăţii

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director economic al societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de director economic sunt următoarele:

a) studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
c) capacitate deplină de exercițiu;
d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
e) stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
f) experiență profesionala relevanta în specialitatea finante / contabilitate / audit;
g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
h) sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
i) sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
j) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006;
k) cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați pe baza matricei directorului economic.

Criterii de evaluare si selectie finala a candidatilor la interviu:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului
4. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
5. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
6. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale

Directorul Economic trebuie să aiba experiență relevanta în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a.Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:
– cunoștinte de sector specifice întreprinderii publice ;
cunoștinte despre reglementările specifice sectorului serviciilor publice;
b.Competente profesionale de importanta strategică/tehnică
Directorul Economic va avea experiență în:
– îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
– întelegerea rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung;
– evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
– identificarea priorităților strategice și contributia la prezentarea de direcții strategice Consiliului de Administratie , în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;
– cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
– cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de Administratie;
– cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
– are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.
c. Guvernanta corporativă
O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:
– practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
– rolului și responsabilitățillor directorului;
– gândire strategică și previziuni ; monitorizarea performanței •
-înțelege responsabilitățile functiei privind monitorizearea organizației și responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.
d. Social si personal
Se au în vedere următoarele:
– Dezvoltarea și motivarea personalului
– Relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
– Eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate
– Imbunatatirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților,
-Creșterea productivității muncii și a performanței personalului.
e. Etică si integritate
Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.
Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .

f. Independentă
Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să otëre provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor

Rating – Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor
Calitatile si intentia exprimata nu se aliniaza
Alinierea se realizeaza atit la nivel de intentie cat si la nivel de calitati

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

• copia actului de identitate;
• copia diplomelor de studii;
• curriculum vitae
• copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
• cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
• cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.
Expertul independent își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de recrutare și selectie, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.
Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova
( http://raadpflcraiova.ro.).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 27.05.2019, ora 12.00 la Registratura R.A.A.D.P.F.L, Str. Brestei Nr. 129A, Craiova, Judetul Dolj într-un dosar, in plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director economic al R.A.A.D.P.F.L”, precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu, dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, aconsiliu@gmail.com.
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.358.582.

24.04 FORMULARE director economic RAADPFL – FINAL

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 16 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:03.05.2019, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

• are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercitiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
• minim scoala generala;
• disponibilitate la programul de lucru prelungit.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 06.05.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 07.05.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 08.05.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 09.05.2019, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 09.05.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 10.05.2019, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 13.05.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 13.04.2019.

Bibliografie:

• Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
• Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi ;
• Lucrări specifice aplicate în spațiile verzi.

Tematică:

• Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;
• Metode de întreținere a spațiilor verzi,
• Lucrări executate în spațiile verzi.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ȘEF SERVICIU ÎN CADRUL SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL RAADPFL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

• Studii: superioare
• Atestat șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență (cod COR 541901) avizat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:

• Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

• Controlează și urmărește modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind Prevenirea și Stingerea Incendiilor de către toți angajații;
• Acordă consultanță Biroului Administrativ, Biroul Automatizări, Întreținere, Birou Organizare Activități Cultural Sportive și Imagine din cadrul Direcției Baze- Sportive – Sala Polivalentă cu privire la reglementările legislative în vigoare și normele privitoare la Prevenirea și Stingerea Incendiilor;
• Asigură instruirea și informarea personalului tehnico-administrativ în probleme de Prevenirea și Stingerea Incendiilor;
• Asigură instruirea și informarea personalului tehnico-administrativ în probleme de Prevenirea și Stingerea Incendiilor prin cele trei forme de instructaj;
• Cercetează, înregistrează, declară și ține evidența accidentelor tehnice și a avariilor;
• Elaborează împreună cu conducerea RAADPFL Craiova, lista cu dotarea echipamentelor de protecție și de lucru a salariaților;
• Întocmește planul de intervenție în vederea Prevenirii și stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru;
• Întocmește întreaga documentație cu privire la obținearea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu, precum și a documentației de mediu necesare obținerii formelor de punere în practică a diferitelor activități ale RAADPFL Craiova – pentru toate punctele de lucru;
• Execută orice alte sarcini dispuse de conducerea RAADPFL- cu specific N.G.P.M. și I.S.U.
• Acoperirea riscurilor potențiale din sectoarele de competență atât din punct de vedere preventiv cât și operațional;
• Executarea oportună a misiunilor și operațiunilor specifice;
• Corelarea performanțelor tehnice ale mijloacelor de intervenție cu specificul și gradul de periculozitate al situației de urgență, în vederea unei exploatări optime și cu eficiență maximă a acestora;
• Pregătirea și antrenamentul personalului;
• Respectarea Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr 96/2006, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Legii 481/2004 – art. 15.
• Să asigure organizarea corectă a activității pentru situații de urgență
• Să asigure coordonarea activității pentru situații de urgență
• Să asigure cercetarea activității de securitate
• Să analizeze în permanență zona alocată pentru găsirea de noi oportunități de colaborare;
• Să organizeze, să planifice, să evalueze necesarul de resurse: materiale, financiare, tehnice și tehnologice, umane, timp pentru fiecare beneficiar/proiect
• Să asigure menținerea capacității de acțiune a personalului de securitate
• Să realizeze controlul activității de securitate din obiectiv
• Să planifice activitatea proprie
• Să asigure programa și materialele necesare pregătirii continue a angajatilor din subordine
• Să se ocupe de coordonarea planificării activităților și măsurilor de protecție
• Să se ocupe de elaborarea documentelor specifice
• Să asigure activitați de mentenanță și service aferente sistemelor de detecție și alarmare efracție, supraveghere video, control/ admitere acces, pază perimetrala și a sistemelor și instalatiilor de semnalizare
• Să asigure testarea, evaluarea și punerea în funcțiune a sistemelor de detecție și alarmare efracție, supraveghere video, control/admitere acces, pază perimetrală și a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
• Să se ocupe de consilierea conducerii instituției pe probleme de securitate
• Să se ocupe de monitorizarea realizării măsurilor de protecție
• Să stabilească și să realizeze măsurile de protecție civilă a angajaților și bunurilor materiale proprii;
• Să conducă nemijlocit acțiunile de intervenție;
• Să aducă la cunostință de îndată accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alți angajați.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult o lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.
Tipul probelor de concurs: probă scrisă-grilă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 07.05.2019.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
2. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă.
3. Ordinul nr.96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
4. Ordinul nr.89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordinate.