Arhiva Informatii

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEŢARE ORAŞ

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEŢARE ORAŞ

CONDIŢII GENERALE:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Calificare profesională – studii agricole.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Răspunde de întreaga activitate desfăşurată de formaţie.
 • Urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
 • Întocmeşte necesarul de materiale şi răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Execută lucrări de întreţinere şi amenajare zone verzi pentru municipiul Craiova, cât şi pentru diverşi beneficiari la solicitarea acestora;
 • Execută lucrări de combatere a dăunătorilor cu substanţe chimice şi organice:
 • Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
 • Se preocupă de asigurarea calităţii tuturor lucrărilor executate;
 • Răspunde de încadrarea corectă a operaţiunilor executate în norma de deviz, norma de muncă şi plata muncii;
 • Răspunde de utilizarea raţională a forţei de muncă şi a utilajelor din dotare;
 • Urmăreşte rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul formaţiei pe care o coordonează;
 • Stabileşte volumul de material dendrologic şi floral necesar pentru plantare;
 • Săptămânal întocmeşte necesarul de utilaje şi mijloace de transport şi răspunde de folosirea eficientă a acestora
 • Răspunde de întocmirea la timp şi corect a documetelor primare pentru lucrările executate
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii
 • Întocmeşte zilnic procese-verbale de recepţie a lucrărilor executate
 • Întocmeşte săptămânal graficul cu lucrările care urmează a fi executate
 • Răspunde de oprirea execuţiei lucrării până la rezolvarea neconformităţilor
 • Participă la şedinţe şi dezbateri privind munca pe care o desfăşoară
 • Ţine legătura în permanenţă cu şeful ierarhic superior şi raportează problemele apărute
 • Ţine legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Craiova şi participă împreună cu acesta la recepţia lucrărilor efectuate
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător
 • Rezolvă sesizările primite şi raportează îndeplinirea celor sesizate
 • Elaborează fişa postului pentru fiecare angajat din formaţia pe care o coordonează
 • Întocmeşte fişe de evaluare pentru personalul din subordine
 • Efectuează şi răspunde de instructajul lunar pe linie de PM şi PSI a personalului din subordine
 • Asigură toate măsurile privind aplicarea Legii nr.319/2006
 • Intervine în situaţii de urgenţă pentru eliminarea cauzelor apărute
 • Se preocupă de asigurarea materialului şi echipamentului necesar
 • Însuşeşte şi respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de şeful direct
 • Înaintea începerii oricărei operaţii este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă şi să interzică salariaţilor de a lucre fără echipament de protecţie
 • Are obligaţia de a controla personal şi să se convingă de starea bună a utilajelor şi sculelor folosite la locul de muncă
 • Să interzică prezenţa salariaţilor care au consumat (alcool, droguri, etc.) care pot altera abilităţile fizice şi mintale
 • Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa
 • Îndeplineşte şi alte sarcini primite de la conducerea secţiei şi regiei

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaţionale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 20.12.2018

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

    TEMATICA:

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii – relaţii de muncă ;
 2. Tehnologia de plantare la ruloul de gazon;
 3. Administrarea îngrăşămintelor chimice;
 4. Cositul mecanic al suprafeţelor cu iarbă ;
 5. Lucrări de întreţinere la peluzele de gazon;
 6. Întreţinerea florilor anuale, biennale şi perene ;
 7. Lucrări executate pe domeniul public.

   BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii-relaţii de muncă;
 2. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate pentru zone verzi;
 3. Lucrări de întreţinere spaţii verzi;
 4. Lucrări de pregătirea terenului;
 5. Plantarea arborilor, arbuştilor, trandafirilor şi florilor
 6. Tehnologia de lucru la semănatul gazonului
 7. Tehnologia de îngrijire a plantelor dendrofloricole
 8. Lucrări executate pe căi publice cu circulaţie.

 

 

ANUNȚ privind organizarea examenului de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Aprovizionare Procedură Promovare Internă

Serviciul Resurse Umane şi Salarizare anunţă iniţierea procedurii de promovare pentru postul de inginer din cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Aprovizionare.

Potrivit procedurii operaţionale se asigură evoluţia în carieră a personalului angajat, prin trecerea într-o funcţie superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. Oricare salariat din cadrul regiei are dreptul să treacă într-o treaptă superioară conform pregătirii.

Examenul va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova în data de 28.11.2018, ora 10,00.

Tipul probelor de examen: probă scrisă şi interviu.

Bibliografie:

 • Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice-în vigoare de la 26 mai 2016;
 • Legea nr.101/2016 privnd remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor-în vigoare de la 26 mai 2016
 • Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice-în vigoare de la 06 iunie 2016
 • Ordonanţa de Urgenţă nr.107/20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.
 • Ghidul achiziţiilor publice.

 

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru 3 posturi vacante de conducător auto – transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de conducător auto – transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.11.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • permis de conducere minim categoriile :B, C, E;
 • minim școală profesională;
 • 5 ani experiență în conducerea autovehiculelor ;
 • certificat de atestare profesională pentru transport marfă.

BILIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere;
 3. nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

  TEMATICĂ:

 1. Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă;
 2. Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto;
 3. Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală mai mare de 3,5 tone;
 4. Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere;
 5. Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 12.11.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 13.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 14.11.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 15.11.2018, ora 11:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 15.11.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 16.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 19.11.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 19.11.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru 3 posturi vacante de conducător auto –  transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de conducător auto – transport marfă din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.10.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • permis de conducere minim categoriile :B,C,E;
 • minim școală profesională;
 • 5 ani experiență în conducerea autovehiculelor din categoria C;
 • certificat de atestare profesională pentru transport marfă.

BILIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere;
 3. nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

 TEMATICĂ:

 1. Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă;
 2. Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto;
 3. Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală mai mare de 3,5 tone;
 4. Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere;
 5. Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 01.11.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 02.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 05.11.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 06.11.2018, ora 11:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 06.11.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 07.11.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 08.11.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 08.11.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

Comunicat de presa

Poveștile frumoase continuă la Grădina Zoologică din Craiova.

Grădina Zoologica din Craiova are începând de luni, 15 octombrie, noi membri. Este vorba de doi cerbi lopătari și o femelă leu, în vârstă de șase luni. Animalele au fost donate Grădinii Zoologice din Craiova de reprezentanții  Grădinii Zoologice din Reșița.

”Grădina Zoologică din Reșița a primit ca donație femela leu de la Circul Las Vegas Vargas, de la soții Arca, singurii dresori de animale sălbatice din România. Știind că la Craiova, colegii noștri au un exemplar mascul de leu am decis, având în vedere bunăstarea animalelor, ca Leon să nu crească singur și trist și să aibă pereche. Exemplarul se numește Tina. Avem o colaborare frumoasă cu grădina zoo din Craiova, ne bucurăm de fiecare data când putem realiza un schimb de animale”, a spus Gabi Stănucă, director Grădina Zoologică Reșița.

Ultimul schimb de animale a avut loc la sfârșitul lunii august, când Grădina Zoologică din Craiova a dat în custodie, la Grădina Zoologică din Reșița, pentru reproducere, femela jaguar pentru a obține exemplare pentru ambele grădini. Am primit atunci, la schimb, o pereche de cerb lopătar și o pereche de coati.

”Ne bucurăm de fiecare data când putem aduce surprize vizitatorilor Grădinii zoologice. De aproximativ un an, de când la zoo Craiova s-a născut leul, ne-am propus să îi găsim neapărat o parteneră de viață. Reprezentanții grădinii au purtat în toată această perioadă discuții cu administratorii grădinilor zoologice din țară. Colaborarea noastră cu zoo Reșița este una extrem de frumoasă, acolo lucrează, la fel ca și la noi, oameni extrem de dedicați care pun interesul animalelor mai presus de orice”, a spus Aurelia Filip, director RAADPFL Craiova.

Exemplarul de leu, cât și cei doi căpriori vor sta în următoarele trei săptămâni în carantină pentru a se acomoda cu noul mediu, dar și cu angajații. După perioada de carantină, animalele vor fi scoase în țarcuri pentru a fi admirate de vizitatori.