Arhiva Informatii

Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea unui post de inginer în cadrul Biroului Contracte, Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Studii superioare: Inginer

Abilităţi: disponibilitate la program prelungit, muncă în echipă, rezistent la stres

Cunoștințe operare /programator calculator

Cerințe specifice: detașări

ATRIBUȚII:

 • Răspunde de întocmirea corectă a evidenței spațiilor cu altă destinație, destinația de locuință, terenuri aferente imobilelor;
 • Tine evidența spațiilor locative devenite libere și le comunică imediat către Primăria Municipiului Craiova, în vederea repartizării;
 • Inventariază spațiile ocupate abuziv și subînchiriate și face demersuri împreună cu Biroul Juridic pentru intrarea în legalitate;
 • Răspunde de întocmirea corectă a contractelor de închiriere la spațiile locative cu altă destinație, destinația de locuință, terenuri, curte, garaje;
 • Recalculează cuantumul chiriilor în funcție de veniturile locatarilor;
 • Informeaza Serviciul Financiar-Contabilitate cu privire la modificarile de chirii la spatiile locative cu destinatia de locuinta, alta destinatie, terenuri, garaje;
 • Intocmeste acte de constatare ca urmare a verificarilor pe teren;
 • Verifica in teren spatiile cu destinatia de locuinta, trimestrial;
 • Participa la actiuni de evacuare;
 • Primeste si verifica actele necesare intocmirii contractelor de inchiriere;
 • Primeste corespondenta distribuita de seful de birou;
 • Raspunde de executarea corecta, la timp si de calitate corespunzatoare a lucrarilor;
 • Se obliga sa raspunda prevederilor Legii 477/2004;
 • Raspunde de evidenta cererilor depuse de solicitanti in vederea repartizarii de spatii cu alta destinatie catre beneficiarii Legii 341, partide politice, asociatii, fundatii.

In afara de atributiile sus mentionate pot aparea si altele.

 • Zona:

str. A I Cuza

Str. 24 Ianuarie

Str. 13 Septembrie

Str Al. Macedonski

Str. Aries

Str. Banu Maracine

Str Buciumului

Str. Bucovina

Str. Calea Bucuresti

Str. CSN Plopsor

Str. CD Fortunescu

Str. Dezrobirii

Str. Eugeniu Carada

Str. Fratii Buzesti

Str. Fratii Golesti

Str. Frinarului

Str. Imparatul Traian

Str Lipscani

Str. N. Criveanu

Str. Mihail Kogalniceanu

Str. Mitropolit Firmilian

Str. Nanterre

Str. Nicolae Balcescu

Str. Oituz

Str. Romain Rolland

Str. Romania Muncitoare

Str. Simion Barnutiu

Str. Spaniei

Str. Theodor Aman

Str. Traian Demetrescu

Str. Vasile Alecsandri

Alte strazi aflate in zona arondata

CONDIȚII GENERALE :

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate ;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 05.12.2019.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, din str. Brestei, nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.112/1995, privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuinte, trecute în proprietatea statului;
 • Normele de punere în aplicare a Legii nr.112/1995;
 • Ordonanța de urgență nr.43/2014, privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe;
 • Hotărârea de Guvern nr.310/2007, pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2)practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative-teritoriale ale acestuia,precum și pentru locuintele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;
 • Legea nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință;
 • Ordonanța de urgență nr.40/1999 actualizată protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.88/25.02.2016, privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor cu altă destinație aparținând domeniului privat al Municipiului Craiova administrate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/24.11.2016, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale penttru anul 2017;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.214/31.05.2007, prin care s-au aprobat tarifele de bază minime/mp aferente spațiilor cu altă destinație din fondul locative de stat.

RAADPFL Craiova scoate la vânzare prin licitație publică apartament

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la vanzare prin licitatie publica – negociere directa, urmatorul apartament situat in Craiova:

 • Cartier Rovine, str. Mihail Strejan, nr. 2, Bl. 14, sc. 2, ap. 8, in suprafata de 48,49 mp + balcon in suprafata de 2,37 mp.

Procedura de atribuire a contractului de vanzare-cumparare va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO 7403230, in data de 03.12.2019, data limita de depunere a ofertelor 02.12.2019, ora 16.00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei si se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251.411.214.

 

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii medii în agronomie
 • Adaptare, receptivitate, flexibilitate
 • Disponibilitate la programul de lucru prelungit

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă normele de securitate și sănătate în muncă, în domeniul situațiilor de urgență și protecția civilă;
 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul
 • Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora
 • Se preocupă de asigurarea calității lucrărilor executate
 • Răspunde de încadrarea corectă a operațiunilor executate în articole de norme de deviz și normă de muncă
 • Stabilește volumul de material dendrologic și floral necesar pentru plantare
 • Răspunde de întocmirea la timp și corect a documentelor primare pentru lucrările executate
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii
 • Răspunde de oprirea execuției lucrării până la rezolvarea neconformităților
 • Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară
 • Ține legătura în permanență cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute
 • Ține legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Craiova și participă împreună cu acesta la recepția lucrărilor efectuate
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător
 • Rezolvă sesizările primate și raportează îndeplinirea celor sesizate
 • Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute
 • Însușește și respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de șeful direct
 • Are obligația de a controla personal și să se convingă de starea bună a utilajelor și sculelor folosite la locul de muncă
 • Îndeplinește și alte sarcini primate de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  14.11.2019, ora 16,00.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, din str. Brestei, nr 129 A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, relații de muncă.
 2. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zonele verzi.
 3. Amenajare și întreținere zone verzi
 4. Semănatul gazonului și așternerea gazonului rulou
 5. Lucrări de pregătirea terenului.
 6. Plantarea arborilor, arbuștilor, trandafirilor și florilor.
 7. Îngrijirea plantelor decorative
 8. Lucrări executate pe căi publice cu circulație

TEMATICA:

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă
 2. Tehnologia de plantare la ruloul gazon
 3. Administrarea îngrășămintelor chimice
 4. Cositul mecanic al suprafețelor cu iarba
 5. Lucrări de întreținere la peluzele de gazon
 6. Întreținerea florilor anuale, bienale și perene
 7. Lucrări executate pe domeniul public

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine  

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor,  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.11.2019, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • atestat de pază sau adeverință de absolvire curs de agent de pază.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare,referitoare la apărarea împotriva incendiilor ;
 • Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare- Relații de muncă.

      TEMATICĂ:

 • Sistemul de pază și dispozitivul de pază;
 • Mijloace tehnice folosite în pază;
 • Postul și agentul de pază;
 • Obligațiile și atribuțiile de pază;
 • Atribuțiile și răspunderile personalului de pază;
 • Accesul în obiectiv,controlul persoanelor;
 • Principalele reguli de comportament,reguli de protecția muncii și PSI.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 06.11.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 07.11.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 08.11.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 11.11.2019, ora 10:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 11.11.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 12.11.2019, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 13.11.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 13.11.2019.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de îngrijitor animale din cadrul Gradinii Zoologice

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de îngrijitor animale din cadrul Gradinii Zoologice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;
 • copie acte de calificare în meseria de îngrijitor animale.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 01.11.2019, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • copie carte identitate;
 • copie act calificare in meseria de îngrijitor animale;
 • adeverință medicală;
 • CV model European.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 04.11.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 05.11.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 06.11.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 07.11.2019, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 07.11.2019, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 08.11.2019, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 11.11.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 11.11.2019.

Bibliografie:

 • Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru Gradina Zoologică ;
 • Lucrări specifice aplicate în Gradina Zoologică.

Tematică:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;
 • Metode de adapat și Hranire a animalelor sălbatice aflate în captivitate,
 • Lucrări de curățire a padocurilor animalelor aflate în captivitate.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.