Arhiva Informatii

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare în postul vacant de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:02.05.2018, ora 12:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • experiență dobândită prin practicarea profesiei minim 5 ani în deservirea mijloacelor auto de mare tonaj – peste 12 tone;
 • permis de conducere minim categoriile :B,C,CE;
 • atestat profesional – eliberat de Autoritatea Rutieră Română pentru transportul de mărfuri generale;
 • aviz medical tip siguranța circulației;
 • aviz psihologic .

BILIOGRAFIE

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere.
 3. nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

 TEMATICA

 1. Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă.
 2. Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 3. Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală mai mare de 3,5 tone.
 4. Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere.
 5. Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 03.05.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 04.05.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 04.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 07.05.2018, ora 12.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 07.05.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 08.05.2018, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 09.05.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 10.05.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 38 posturi vacante în cadrul Secției Zone Verzi, pe perioadă determinată, până la 31.11.2018

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secţiei Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atesă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.04.2018, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul regiei , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214, int.19.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim scoală generală;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de muncă prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 30.04.2018, la sediul societății.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pâna la data de 02.05.2018, pana la ora 12:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina,  telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 02.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 03.05.2018, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 03.05.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.05.2018, pana la ora 16:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 07.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 09.05.2018.

Tematica

– prevederi legislative din Codul Muncii, – relaţii de munca,

– tehnologia de plantare arbori, arbuşti, trandafiri şi gard viu,

– semanatul de gazon,

– asternutul gazonului rulou,

– udatul,

– administrarea îngrasemintelor chimice,

– cositul mecanic al suprafeţelor cu iarbă,

– tuns gard viu,

– lucrări de intreţinere la arbori, arbuşti, gardurii vii şi trandafiri,

– întreţinerea florilor anuale, bienale şi perene.

Bibliografia

– Legea 53/2003 – Codul Muncii, relaţii de muncă,

– Instrucţiuni proprii de securitate şi sănatate pentru zone verzi,

– Amenajarea şi întretinere spaţii verzi,

– Lucrări de pregatirea terenului,

– Plantarea arborilor, arbustilor, trandafirilor şi florilor,

– Semanatul gazonului şi aşternerea gazonului rulou,

– Îngrijirea plantaţiilor,

– Lucrări executate pe cai publice cu circulaţie

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.

 

Prezentul anunt a fost afisat azi la sediul RAADPFL Craiova, astazi*** 23.04.2018, ora 12:00

 

Comunicat de presă

RAADPFL Craiova premiază cea mai frumoasă grădină din fața blocului!

Regia Autonomă  de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova lansează un nou proiect pentru cetățeni. Vă invităm astfel să declarăm săptămâna, 23-29 aprilie, Săptămâna Gospodarului! Provocăm craiovenii să facă curat în grădinile din fața blocurilor și să le amenajeze cât mai frumos. Noi vom asigura transportul resturilor vegetale.

Apoi, rugăm cetățenii să posteze fotografii cu grădina din fața blocului amenajată ca și comentarii la această postare, pe pagina de facebook a instituției (RAADPFL Craiova). În funcție de voturile primite și de numărul de susținători, se va decide care este cea mai frumoasă grădină din fața blocului din Craiova și implicit care sunt cei mai buni grădinari, gospodari  ai orașului.

Drept premiu, RAADPFL Craiova va oferi în toamnă material dendro-floricol pentru amenajarea grădinii.

Așteptăm reacțiile dumneavoastră în urma activităților din Săptămâna Gospodarului!

 

 

LICITATIE INCHIRIERE SPATII

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie publica, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

 • Bulevardul Titulescu, Bl. 19, parter – suprafata 36,35 mp, profil: prestari servicii;
 • Cartier Brazda lui Novac, Bl. G3, parter – suprafata 5,00 mp, profil: prestari servicii;
 • Fratii Buzesti, nr. 4A, parter – suprafata 8,25 mp, profil: prestari servicii;
 • Simion Barnutiu, nr. 36, demisol – suprafata 42,41 mp, profil: prestari servicii.

Mentionam ca profilul de activitate nu se poate schimba.

Licitatia publica va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat in str. Brestei nr. 129, CUI: RO 7403230, in data de 09.05.2018, data limita de depunerea ofertelor 08.05.2018, ora 16.00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei, se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251.411.214.

Grădina Zoologică are un nou membru, un pui de muflon

Începând de duminică, 15 aprilie, Grădina Zoologică din Craiova are un nou locatar. Este vorba de un pui de muflon născut în captivitate.

Muflonul european, numit și oaie sălbatică este strămoșul oii domestice.

Conform inventarului de specii și exemplare, în prezent, la Grădina Zoologică sunt 39 de specii reprezentând 245 de exemplare de păsări și animale.