Arhiva Informatii

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ – Direcția Baze Sportive Craiova

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ – Direcția Baze Sportive Craiova

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 25.10.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii minim generale;
 • fără antecedente penale.

BILIOGRAFIE

 1. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă (obligațiile salariatului);
 2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (obligațiile salariatului);
 3. Norme de protecția muncii.

              TEMATICĂ

 1. Noţiuni privind relațiile de muncă,la nivelul unui colectiv de muncă ;
 2. Noţiuni generale de protecția muncii ;
 3. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 4. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 1. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi .

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 28.10.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 29.10.2019, pana la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 30.10.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Interviul: se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 31.10.2019, ora 10:00;

  Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 31.10.2019, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 01.11.2019, pana la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 04.11.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 04.11.2019.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de instalator din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de instalator din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, – copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

– adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;

– certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;

– curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.10.2019, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

– cunoaște limba româna, scris si vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;

– îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Certificat de calificare/diplomă de calificare instalator ;
 • Vechime specialitate.

BILIOGRAFIE:

▪ Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;

▪ Legea nr.307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor ;

▪ Vintilă St. – Materiale de instalații, manual pentru licee și scoli profesionale cu profil de construcții, Editura Didactică și Pedagogică București,1995.

TEMATICĂ:

▪ Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;

▪ Legea nr.307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor ;

▪ Vintilă St. – Materiale de instalații, manual pentru licee și scoli profesionale cu profil de construcții, Editura Didactică și Pedagogică București,1995.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 24.10.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 25.10.2019, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 28.10.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 29.10.2019, începând cu ora 11:00.

 Rezultatul la interviu se afișează în data de 29.10.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 30.10.2019, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 31.10.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 31.10.2019.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSTRUCTOR SPORTIV ÎN CADRUL R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

 • Să aibă studii superioare – Facultatea de Educație Fizică și Sport

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Să respecte programul de lucru
 • Să respecte N.G.P.M. și normele de protecție civilă
 • Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Informează Primăria municipiului Craiova/R.A.A.D.P.F.L. Craiova despre desfășurarea competițiilor sau jocurilor sportive, urmând ca reprezentanții acesteia să dispună măsurile prevăzute la art.15 din Legea nr.60/1991
 • Răspunde de adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Se asigură ca pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare sau promoționale sunt imprimate regulile ce trebuiesc respectate, materiale sau obiectele interzise a fi introduse în incinta Sălii Polivalente, precum și sancțiunile ce se aplică în caz de nerespectarea acestor reguli
 • Inițiază acțiuni de promovare a evenimentelor cultural-sportive ce se desfășoară în arena Sălii Polivalente
 • Primește și rezolvă la timp corespondența repartizată
 • Rezolvă problemele cu specific organizatoric ce decurg din audiențele cetățenilor sau ale salariaților din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Semnarea la cererea conducerii R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive a documentelor cu caracter organizatoric
 • Soluționează problemele apărute în activitatea R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive din punct de vedere organizatoric
 • Execută orice alte sarcini dispuse de conducerea R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive cu specific organizatoric

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  29.10.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova din str. Brestei nr 129 A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii-relații de muncă
 2. Legea nr.319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă
 3. Legea nr.60/1991, privind organizarea și desfășurarea activităților publice
 4. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGINER ÎN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC-PRODUCȚIE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Diplomă inginer diplomat într-una din specialitățile electrotehnic/electromecanic, automatist
 • Instalare și configurare softuri specifice
 • Constituie avantaj cunoașterea de limbi străine
 • Abilități de muncă în echipă, munca în condiții de stres, disponibilitate la program prelungit
 • Constituie avantaj deținerea permisului de conducere categoria B

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Se documentează permanent pe teme de specialitate
 • Cunoașterea principalelor programe de operare
 • Elaborează și întreține aplicații de software și baza de date
 • Configurează aplicații necesare, testează aplicații și modifică programe
 • Întocmește rapoarte tehnice
 • Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor legate de angajator și angajații unității
 • Respectarea termenelor de execuție și a cerințelor de proiectare
 • Participă la dezbaterea din analiza ofertă/comandă/contract
 • Gestionează înregistrările de realizarea producției

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  25.10.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții-actualizată și completată.
 2. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-republicată,
 3. Legea nr.319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României646/26 iulie 2006,
 4. Hotărârea de Guvern nr.1425/2006, pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006,
 5. Hotărârea de Guvern nr.955/2010, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1425/2006,
 6. Hotărârea de Guvern nr.28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
 7. Hotărârea de Guvern nr.300/2 martie 2006, privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile,
 8. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/31.07.2008 – Caietul de sarcini pentru activitatea de organizare și desfășurare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova,
 9. Ordonanța de Urgență nr.195/12 decembrie 2002, privind circulația pe drumurile publice – Republicare
 10. Legea nr.49/8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
 11. Manualul Tehnician Devize și Măsurători în Construcții editat de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor,
 12. Programarea calculatoarelor, Ingineria sistemelor de programe.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii economice finalizate cu diplomă de licență
 • Adaptare, receptivitate, flexibilitate
 • Disponibilitate la programul de lucru prelungit

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă normele de securitate și sănătate în muncă, în domeniul situațiilor de urgență și protecția civilă;
 • Răspunde de conținutul lucrărilor pe care le întocmește și asigură prezentarea acestora șefului de secție la termenele prevăzute;
 • Se îngrijește de încasarea clienților facturați conform clauzelor contractuale;
 • Răspunde lunar de analiza producției neterminate de la pepinieră și seră;
 • Urmărește și efectuează devizele de lucrări din cadrul Secției Zone Verzi;
 • Întocmește comparativa de materiale a Secției Zone Verzi;
 • Verifică procesele-verbale și situațiile de lucrări întocmite de Secția Zone Verzi;
 • Colaborează cu Serviciul Tehnic-Producție pentru efectuarea tarifelor de lucrări;
 • Urmărește rezolvarea tuturor problemelor economice din cadrul Secției Zone Verzi;
 • Colaborează și cu alte servicii din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • Îndeplinește orice alte sarcini date de către șeful ierarhic superior și conducerea regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  25.10.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată.
 2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
 3. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată,
 4. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat.

TEMATICA:

 1. Organizarea și conducerea contabilității.
 2. Obiectul legii privind finanțele publice locale.
 3. Obiectul legii privind Codul fiscal, actualizată.
 4. Norme generale privind documentele financiar-contabile.