Arhiva Informatii

ANUNȚ OCUPARE  POST DE ŞEF SECTOR – SECTOR ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE – PROMOVARE INTERNĂ

Serviciul Resurse Umane și Salarizare anunță că în cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice există 1 post de şef Sector Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice prin transformarea unui post de inginer conform pct.5.2 Organigramei aprobate prin HCL nr. 105/29.03.2018.

Potrivit procedurii operaționale se asigură evoluția în carieră a personalului angajat, prin trecerea într-o funcție superioară, într-o funcție de conducere sau într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. Oricare salariat din cadrul regiei are dreptul să treacă intr-o treaptă superioară conform pregătirii.

Promovarea intr-o funcție de conducere se face pe un post vacant, prin concurs sau examen.

Depunerea cererilor de participare la examen/concurs se va face  până la data de 01.10.2018 ora 16:00.

Examenul vă avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova în data de 02.10.2018 ora 10:00.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă.

Bibliografie:

– Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții- actualizată și completată;

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-

Republicată;

– Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă publicată în

Monitorul Oficial al României 646 din 26.07.2006;

– Hotărârea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice

De aplicare a prevederilor Legii 319/2006;

– Hotărârea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea și completarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor legii 319;

– Hotărârea Guvernului 28/2008 privind aprobarea conținutului –cadru al

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de

investiții și lucrări de intervenții;

– H.C.L. nr.268/2006 prin care s-a aprobat caietul de sarcini privind montarea și

întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova;

– H.C.L. nr.388/2013 prin care s-a aprobat și caietul de sarcini privind

demolarea/desfințarea construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin

domeniului public/privat al municipiului Craiova;

– Hotarârea nr.300 din 02.03.2006 privind cerințele minime de securitate  și

sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

– Manualul tehnician devize și măsurători în construcții editat de fundația Casa de Meserii a Constructorilor.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pe postul vacant de mecanic din Sectorului Siguranța Circulației

 Postul vacant pentru care se organizează concurs este de mecanic din Sectorului  Siguranța Circulației

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.08.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Păun Marina Ștefania, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Absolvent a minim 10 clase de profil mecanic;
 • Vechime în câmpul muncii minim 5 ani;
 • Stare de sănătate corespunzătoare;
 • Lucrul în echipă ,comunicare,rezistență la stres.

 BILIOGRAFIE:

 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii,Relații de muncă;
 • Lucrări executate pe căi publice de circulație;
 • Lucrări de pregătirea terenului pentru efectuarea marcajelor.

   TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii,relații de muncă;
 • Pregătirea locului de muncă specifice lucrărilor din cadrul sectorului;
 • Măsurători cu ruleta;
 • Curățirea și întreținerea șabloanelor;
 • Întreținere marcator.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 03.09.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 04.09.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Păun Marina Ștefania, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 04.09.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 05.09.2018, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 05.09.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 06.09.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 06.09.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 06.09.2018.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de casier din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Încasări Numerar

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de casier din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Încasări Numerar.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 29.08.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii medii – diplomă de bacalaureat;
 • minimum 2 ani vechime în câmpul muncii;
 • abilități de comunicare;
 • cunoştințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer;

BILIOGRAFIE

 • Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

TEMATICĂ

 • Gestionarea mijloacelor bănesti și a altor valori;
 • Efectuarea încasărilor, evidența și păstrarea numerarului de către casier;
 • Documentele care atestă mijloacele bănesti și decontările;
 • Obligațiile casierului;
 • Arhivarea și păstrarea documentelor financiar-contabile;
 • Răspunderea materială, disciplinară, administrativă penală sau civilă, pentru încălcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor;

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 30.08.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 31.08.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 31.08.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 03.09.2018, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 03.09.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.09.2018, până la ora 10:00 ; persoana de contact secretar ec.Voilă Nicoleta Corina , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 05.09.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 06.09.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Comunicat de presa

Grădina Zoologica din Craiova va avea începând de joi, 23 august, noi membri. Este vorba de doi cerbi lopătari și doi ursuleți coati ce vor fi aduși de la Grădina Zoologică din Reșița.

Reprezentanții Grădinii Zoologice din Craiova poartă permanent discuții cu administratorii grădinilor zoologice din țară pentru eventuale schimburi de animale.

”Astfel, Grădina Zoologică din Craiova va da în în custodie, la Grădina Zoologică din Reșița, pentru reproducere, femela jaguar pentru a obține exemplare pentru ambele grădini zoo. În plus, având în vedere că deținem șapte exemplare de lupi, vom oferi trei dintre aceștia, urmând ca Grădina Zoologică din Craiova să primească o pereche de cerb lopătar și o pereche de ursuleți coati. Tot de la grădina zoologică din Reșița vom lua o pereche de ponei. În plus, am transmis către Federația Grădinilor Zoologice și Acvariilor din România o listă cu animalele pe care intenționăm să le oferim la schimb altor grădini zoologice din țară, dar și lista cu necesarul de animale pentru completarea colecției de la Zoo Craiova. Ne dorim astfel să primim în următoarele luni două tipuri de struți, dar și lemurieni”,

a precizat Aurelia Filip, director general RAADPFL Craiova.

Conform inventarului de specii și exemplare, în prezent, la Grădina Zoologică din Craiova sunt 32 de specii reprezentând 240 de exemplare de păsări și animale.

Comunicat de presa

RAADPFL Craiova va continua, începând de joi, 23 august 2018, tratamentele chimice fitosanitare pentru combaterea omizilor și afidelor.

Tratamentele vor fi aplicate cu atomizorul, substanțele folosite se încadrează în categoria substanțelor toxice de grad 3. Perioada de aplicare a tratamentelor se poate prelungi, iar programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo.

Atenționăm publicul craiovean să evite zonele verzi în această perioadă și să nu consume fructe și legume ce au fost expuse acestor substanțe, înainte de a le spăla.