Arhiva Informatii

❗Vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale❗

Pentru solicitarea de informații corecte legate de Coronavirus, aveți la dispoziție site-urile guvernamentale oficiale:

Numărul de TELEVERDE: 0800800358

Guvernul României: https://www.gov.ro/

Ministerul Sănătății: https://www.ms.ro/

Ministerul Afacerilor Inteme: https://www.mai.gov.ro/

Ministerul Educației Cercetării: https://www.edu.ro/

Departamentul pentru Situații de Urgență: https://www.dsu.mai.gov.ro/

Institutul Național de Sănătate Publică: https://www.cnscbt.ro/

Platfoma online COVID-19: https://www.stirioficiale.gov.ro/

Comunicat de presă

Pentru evitarea deplasărilor și prezenței la ghișeu, dar și limitarea folosirii bancnotelor și a monedelor pentru plăți, RAADPFL facilitează modalitatea de plată a diverselor chirii, facturi pe care craiovenii trebuie să le efectueze către instituția noastră, prin virament bancar (chiriașii de la locuințe, spații comerciale, terenuri aferente curții, rate lucrări cimitire, cu rugămintea să specifice factura pe care o achită, iar în cazul lucrărilor, specificarea cimitirului). Regia oferă posibilitatea de plată, direct de acasă, tuturor celor care au această opțiune sau prin transfer bancar de la unitatea bancară, în următoarele conturi bancare:

RAADPFL RO7403230

Garanti Bank

RO34UGBI0000322026272 RON

CEC BANK

RO58CECEDJ0152RON0525452

BRD GROUP

RO43BRDE170SV03893941700

Pentru orice alte informații, craiovenii care doresc să nu se deplaseze la sediul Regiei au la dispoziție numărul de telefon: 0251.411.214 sau adresele de e-mail: raadpfl.craiova@yahoo.com și purtatordecuvant@raadpflcraiova.ro

Reamintim faptul că audiențele cu publicul au fost suspendate pe perioadă stării de urgență.

 

Anunț

Prin prezenta vă facem cunoscut că, începând cu data prezentei (23.03.2020) se suspendă concursurile demarate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, iar persoanele care au fost declarate admise la concursurile anterioare urmează să fie angajate după expirarea situației de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Funcționar Administrativ din cadrul Sectorului construcții urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fântâni arteziene și centrale termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de Funcționar Administrativ  din cadrul Sectorului construcții urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fântâni arteziene și centrale termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 24.03.2020, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe și competențe operare PC.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 25.03.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 26.03.2020, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 27.03.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Interviul: se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 30.03.2020, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 30.03.2020, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 31.03.2020, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 01.04.2020.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 01.04.2020.

Bibliografie:

 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare.

          Tematică:

 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

Comunicat de presă

Ca urmare a Dispoziţiei MAI – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă – nr. 531/14.03.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirusul Covid 19, Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul RAADPFL Craiova a luat următoarele decizii:

Audiențele au fost suspendate pe o perioadă nedeterminată.

Programul cu publicul, în ceea ce priveşte interacţiunile cu birourile din cadrul RAADPFL, se va modifica şi va fi între orele 10.00-12.00. Acesta se va menţine până la noi dispoziţii.

Casieria Centrală se va muta. Aceasta nu va mai fi în mijlocul holului, ci într-o încăpere din capătul opus intrării principale, cu acces prin partea laterală a clădirii. Registratura va funcţiona lângă Casieria Centrală. Măsurile legate de mutarea Casieriei şi Registraturii au fost luate pentru ca toți cetățenii veniţi din afara instituţiei să nu mai circule şi să nu mai staţioneze pe holul interior.

La Registratură şi Casierie Pompe Funebre va rămâne program normal de lucru cu publicul: 8.00-16.00.

Pentru orice informații suplimentare aveți la dispoziție numărul de telefon: 0725724034 – Ana Dănescu, purtător de cuvânt.