Arhiva Informatii

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la vanzare apartament

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la vanzare urmatorul apartament situat in Craiova:

 • Cartier Rovine, str. Mihail Strejan, nr. 2, Bl. 14, sc. 2, ap. 8, in suprafata de 48,49 mp + balcon in suprafata de 2,37 mp.

Procedura de atribuire a contractului de vanzare-cumparare va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO 7403230, in data de 30.09.2019, data limita de depunere a ofertelor 27.09.2019, ora 16.00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei si se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251.411.214.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru două posturi vacante de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 20.09.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • Permis de conducere minim categoria B,C,E;
 • Minim școală profesională ;
 • 2 ani experiență în conducerea autovehiculelor ;
 • Certificat de competențe profesionale – Atestat pentru transport marfă. 

BILIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.
 • Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere.
 • nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare și organizare a transporturilor rutiere
 •  TEMATICĂ:
 • Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă.
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 • Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masa totală până  la 3,5 tone și cu masa totală peste 3,5 tone.
 • Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere.
 • Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.09.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 24.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 25.09.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 26.09.2019, începând cu  ora 11:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 26.09.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 27.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 30.09.2019

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 30.09.2019.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de electrician auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul  vacant pentru care se organizează concurs este  de electrician auto din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 13.09.2019, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Diplomă studii – electrician auto;
 • Experientă în domeniu electricitate auto minim 2 ani.

 BILIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.
 • Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii la repararea și întreținerea autovehiculelor.
 • Manualul electricianului auto.

              TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind repararea și întreținerea autovehiculelor.
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de electrician auto.
 • Manualul electricianului auto.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 16.09.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 17.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 18.09.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 19.09.2019, începând cu  ora 11:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 19.09.2019, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 20.09.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 23.09.2019

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 23.09.2019.

ACHIZITIE TRACTOR RUTIER UNIVERSAL (second hand) – 1 buc

ACHIZITIE TRACTOR RUTIER UNIVERSAL (second hand) – 1 buc

Data limita depunere oferta: 11.09.2019 09:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Cod CPV: 34138000-3 – Tractoare rutiere (Rev.2)

Valoare estimate: 57.000,00 lei fara TVA

Descriere contract:

Specificatii tehnice stabilite in baza referatului de necesitate nr.24918/06.09.2019

Categoria de folosinta : TRACTOR RUTIER UNIVERSAL

Stare : Functionabila, second hand; Putere 50KW (65CP) minim, Tractiune integrala (4×4), An fabricatie minim 2005, Carte de identitate emisa de RAR, Inscris sau inregistrat in circulatie, Cilindree minim 3000CMC, Motor Diesel, Instalatie aer completa (pneumatica) si functionabila, Inspectie tehnica periodica valabila

Conditii referitoare la contract:

Se va semna un contract/comanda intre parti. Plata in termen aproximativ 5 zile de la data finalizarii achizitiei si receptiei produsului.

Conditii de participare:

Oferta tehnica si financiara. Produsul sa fie livrabil imediat.

Criterii de atribuire:

Dupa evaluarea tuturor caracteristicilor tehnice si conditiilor specificate in descriere (o comisie din partea AC va inspecta in teren produsul ofertat), criteriul de atribuire va fi: pretul cel mai scazut. Orice oferta incompleta va fi declarata neconforma de autoritatea contractanta.

Informatii suplimentare:

Telefonic: ing. Cosmin Pirvulescu, telefon mobil: 0753093883 sau prin e-mail. Ofertele se vor transmite fie pe adresa de mail raadpfl.achizitii@yahoo.ro, fie la sediul autoritatii contractante din str. Brestei, nr 129A, Craiova. Nota: valoarea achizitiei notata de A.C. este una estimativa.

ANUNT CASTIGATOR LICITATIE

In urma licitatiei publice, organizata in data de 02.09.2019, R.A.A.D.P.F.L Craiova anunta castigatorul stabilit pentru urmatorul spatiu:

 • Lipscani, nr. 29 – castigator:

          MARES SORIN – CRISTIAN