Arhiva Informatii

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SECRETAR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI RELAȚII PUBLICE ȘI REGISTRATURĂ

CERINȚELE POSTULUI:
• Studii medii;
• Cunoaștere operare calculator;
• Cunoaștere limba engleză.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

• realizează activități de natură organizatorică interne;
• primește și conexează legăturile telefonice cu interioarele;
• primește și transmite note telefonice;
• asigură convocarea ședințelor de producție săptămânale;
• asigură, gestionează și organizează protocolul regiei;
• asigură confidențialitatea corespondenței și informațiilor către conducerea regiei;
• execută sarcinile primite de la conducerea regiei;
• asigură activitatea de relații cu publicul – programarea audiențelor;
• răspunde de primirea și expedierea corespondenței prin fax;
• asigură redactarea materialelor ce se solicită de conducerea regiei;
• respectă programul de lucru și regulamentul de ordine interioară;
• interacționează cu alte departamente ale regiei conform cerințelor de lucru;
• informează conducerea regiei în legătură cu orice problemă apare, ținându-l la curent cu activitățile derulate;
• întocmește rapoarte cu privire la ședințele operative de producție ori de câte ori este nevoie sau i se solicită acest lucru;
• confidențialitate și onestitate față de persoanele din interior/exterior cu care intră în contact;
• cunoașterea utilizării unui editor de text ( world ) navigare internet;
• abilități bune de comunicare;
• rigurozitate în îndeplinirea atribuțiilor de muncă;
• transmite corespondența sub semnătură în condica de repartizare către subunitățile și compartimentele funcționale;
• asigură că aplicarea ștampilei să se facă numai pe semnăturile autorizate;
• expediază corespondența către Primăria Municipiului Craiova pe bază de semnătură;
• asigură expedierea corespondenței la destinatari după rezolvare.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

• cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
• copie a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae model european;
• copie a certificatului de naștere;
• copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.A.D.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 01.04.2019.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, din str. Brestei, nr 129A.

TEMATICĂ:
• Legea 53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă, modificată și republicată;
• Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale republicată;
• Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de acces public, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulament UE 2016/679 GDPR.

BIBLIOGRAFIE:
• Legea 53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă, modificată și republicată;
• Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale republicată;
• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de acces public, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulament UE 2016/679 GDPR.

Licitatie inchiriere spatii

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, scoate la licitatie publica, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

– Cartier Rovine, B-dul Nicolae Iorga, Bl. E1, parter – suprafata 106,77mp, profil: prestari servicii;
– Str. Unirii nr. 35(actual 31) – suprafata 72,40 mp, la care se adauga 5,60 mp cale acces, profil: spatii de depozitare in alte constructii;
– B-dul Nicolae Titulescu, Bl. 19, parter – suprafata 17,20 mp, profil: prestari servicii.

Mentionam ca profilul de activitate nu se poate schimba.

Licitatia publica va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat in str. Brestei nr. 129, CUI: RO 7403230, in data de 26.03.2019, data limita de depunere a ofertelor 25.03.2019, ora 16.00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei, se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251.411.214.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de mașinist la mașini pentru terasamente din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de mașinist la mașini pentru terasamente din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.03.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

• are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

• Permis de conducere minim categia C,E;
• Minim școală profesională;
• 5 ani experiență în conducerea autovehiculelor;
• Vechime minim 3 ani în deservirea unui utilaj similar;
• Certificat de calificare mașinist la mașini pentru terasamente.

BILIOGRAFIE:

• Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere;
• OUG.nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

TEMATICĂ:

• Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă;
• Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto;
• Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehiculele rutiere;
• Verificarea cunoștiințelor de mecanică – auto.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 11.03.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 12.03.2019, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 13.03.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1.Interviul se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 14.03.2019, ora 11:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 14.03.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 15.03.2019, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 18.03.2019
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 18.03.2019.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a 5 (cinci) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi, Serviciul Înfrumusețare Oraș – Sectorul Parcuri, Gradina Botanică – Sectorul XIII Parcul N. Romanescu

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi,Serviciul Înfrumusețare Oraș- Sectorul Parcuri, Gradina Botanică –Sectorul XIII Parcul N. Romanescu.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:01.03.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :
• are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercitiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
• minim scoala generala;
• disponibilitate la programul de lucru prelungit;
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 04.03.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 05.03.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 06.03.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 07.03.2019, ora 10:00;
Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 07.03.2019, la sediul regiei;
Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 08.03.2019, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.
Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 11.03.2019.
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 11.03.2019.

Bibliografie:
• Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
• Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi ;
• Semănatul și udatul gazonului.

Tematică:
• Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;
• Semănatul gazonului,
• Udatul.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului de agent pază din cadrul Biroului Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreținere și Reparații, Pază Centrul Multifuncțional Craiova

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de agent pază din cadrul Biroului Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreținere și Reparații, Pază – Centrul Multifuncțional Craiova.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.02.2019, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

    Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii medii;
 • atestat pază.

BILIOGRAFIE:

 • Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare,referitoare la apărarea împotriva incendiilor ;
 • Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICĂ:

 • Sistemul de pază și dispozitivul de pază;
 • Mijloace tehnice folosite în pază;
 • Postul și agentul de pază;
 • Obligațiile și atribuțiile de pază;
 • Atribuțiile și răspunderile personalului de pază;
 • Accesul în obiectiv,controlul persoanelor;
 • Principalele reguli de comportament,reguli de protecția muncii și PSI.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 25.02.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 26.02.2019, pana la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 27.02.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 28.02.2019, ora 11:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 28 .02.2019, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 01.03.2019, până la ora 14:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 04.03.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 04.03.2019.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.