Arhiva Informatii

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a cinci posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi – Serviciu Înfrumusețare Oraș

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a 5 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi–Serviciu Înfrumusețare Oraș

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;

• copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;

• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;

• certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;

• curriculum vitae – model european;

• copie certificate nastere și certificate căsătorie;

• copie certificate / CI copii;

• copie CI soț/soție;

• copie adeverință cu perioada de muncă lucrată dupa 01.01.2011.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:18.07.2019, ora 16 :00. Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

• are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

• cunoaște limba româna, scris si vorbit;

• are varstă minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exercitiu;

• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

• minim scoala generala;

• disponibilitate la programul de lucru prelungit.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 19.07.2019, la sediul RAADPFL Craiova. Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 22.07.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 23.07.2019. Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 24.07.2019, ora 10:00; Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 24.07.2019, la sediul regiei; Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 25.07.2019, pănă la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 26.07.2019. Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 26.07.2019.

Bibliografie:

• Legea 53/2003- Codul Muncii, relații de muncă;

• Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi ;

• Lucrări specifice aplicate în spațiile verzi.

Tematică:

• Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;

• Metode de întreținere a spațiilor verzi,

• Lucrări executate în spațile verzi.

Note: 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEȚARE ORAȘ

CERINȚELE POSTULUI:

Studii medii în domeniul horticol, silvic, agricol;
Diplomă de bacalaureat;
Domiciliul obligatoriu în municipiul Craiova;
Abilități, calități și aptitudini necesare: Coordonare, Adaptare, Receptivitate, Flexibilitate;
Disponibilitate la programul de lucru prelungit.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:Respectă normele de securitate și sănătate în muncă,în domeniul situațiilor de urgență;
Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
Execută lucrări de întreținere și amenajare zone verzi pentru municipiul Craiova cât și pentru diverși beneficiari ,la solicitările acestora;
Execută lucrări de combatere a dăunătorilor cu substanțe chimice și organice;
Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
Se preocupă de asigurarea calității tuturor lucrărilor executate;
Răspunde de încadrarea corectă a operațiunilor executate în articole de normă de deviz,normă de muncă și plata muncii;
Răspunde de utilizarea rațională a forței de muncă și a utilajelor din dotare ;
Urmărește rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul sectorului pe care îl coordonează;
Stabilește volumul de material dendrologic și floral necesar pentru plantare;
Săptămânal întocmește necesarul de utilaje și mijloace de transport și răspunde de folosirea eficientă a acestora;
Răspunde de întocmirea la timp și corect a documentelor primare pentru lucrările executate;
Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii;
Întocmește zilnic procese verbale de recepție a lucrărilor executate;
Întocmește șăptămânal graficul cu lucrările care urmează a fi executate ;
Răspunde de oprirea execuției lucrării până la rezolvarea neconformităților;
Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară;
Ține legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și participă împreună cu acesta la recepția lucrărilor efectuate;
Ține legătura în permanent cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute;
Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător;
Rezolvă sesizările primite și raportează îndeplinirea celor sesizate ;
Elaborează fișa postului pentru fiecarea angajat din compartimentul pe care îl coordonează;
Întocmește fișe de evaluare pentru personalul din subordine;
Efectuează și răspunde de instructajul lunar pe linie de PM și PSI a personalului din subordine;
Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute;
Se peocupă de asigurarea materialului și echipamentului necesar;
Însusește și respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de șeful direct;
Înaintea începerii oricărei operații ,este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă ,și șă interzică salariaților de a lucra fără echipament de protecție;
Are obligația de a controla personal și să se convingă de starea bună a utilajelor și sculelor folosite la locul de muncă;
Să interzică prezența salariaților care au consumat (alcool,droguri,etc)care pot altera abilitățile fizice și mintale;
Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa;
Îndeplinește și alte sarcini primite de conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
copie a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae model european;
copie a certificatului de naștere;
copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 15.07.2019
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129 A.

TEMATICĂ:
Prevederi legislative din Codul Muncii – relații de muncă;
Tehnologia de plantare la ruloul de gazon ;
Administrarea îngrășămintelor chimice;
Cositul mecanic al suprafețelor cu iarbă;
Lucrări de întreținere la peluzele de gazon;
Întreținerea florilor anuale,bienale și perene;
Lucrări executate pe domeniul public.

BIBLIOGRAFIE:
Legea 53/2003 – Codul Muncii,relații de muncă;
Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi;
Lucrări de întreținere spații verzi;
Lucrări de pregătirea terenului;
Plantarea arborilor,arbuștilor și trandafirilor;
Tehnologia de lucru la semănatul gazonului.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de lăcătuș din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban , Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de lăcătuș din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban,Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

● cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
● copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
● copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
● copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
● adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
● certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
● curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.06.2019, ora 13:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

● are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
● cunoaște limba româna, scris si vorbit;
● are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
● are capacitate deplină de exercițiu;
● are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
● îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
● nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

● Certificat de calificare ;
● Minim 3 ani experiență în câmpul muncii.

BILIOGRAFIE:

● Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
● HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
● Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
● Noțiuni de lăcătușerie generală.

TEMATICĂ:

● Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
● HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
● Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
● Noțiuni de lăcătușerie generală.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 27.06 .2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 28.06.2019, pana la ora 13 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.
Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 01.07.2019.
Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 02.07.2019, începând cu ora 12:00;
Rezultatul la interviu se afișează în data de 02.07.2019, la sediul regiei;
Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.07.2019, până la ora 14 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 04.07.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 04.07.2019.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.06.2019, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

• are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

• Diplomă de absolvire a școlii profesionale sau bacalaureat.

BIBLIOGRAFIE:

• Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
• HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
• Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006).

TEMATICĂ:
• Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
• HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
• Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006).

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 27.06 .2019, la sediul RAADPFL Craiova.
Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 28.06.2019, pana la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 01.07.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 02.07.2019, începând cu ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 02.07.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.07.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 04.07.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 04.07.2019.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de sudor din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de sudor din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane,Mobilier Urban ,Jocuri de Copii ,Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.06.2019, ora 12:00.
Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :
• are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

• Certificat de calificare ;
• Minim 3 ani experiență în câmpul muncii.

BILIOGRAFIE:

• Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
• HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
• Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
• Manualul sudorului.

TEMATICĂ:

• Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
• HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
• Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
• Manualul sudorului.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 27.06 .2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 28.06.2019, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 01.07.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 02.07.2019, începând cu ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 02.07.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.07.2019, până la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 04.07.2019
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 04.07.2019.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.