Arhiva Informatii

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de electrician din cadrul Sectorului Siguranța Circulației

Postul pentru care se organizează concurs este  de electrician din cadrul Sectorului  Siguranța Circulației.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

–          cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

–          copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

–          copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

–          copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

–          adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

–          certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

–      curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:22.01.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec. Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

–          are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

–          cunoaște limba română, scris și vorbit;

–          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–          are capacitate deplină de exercițiu;

–          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;

–          îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

–          nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statutului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

–          Studii – scoală profesională – profil electric;

–          Domiciliu obligatoriu în Craiova;

–          Experiență minim 10 ani în profil electric.

Bibliografie:

–          Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă;

–          Manualul Electricianului;

–          Electrotehnică Generală;

–          Standardele românești (SR EN 12675).

Tematică:

–          Prevederi legislative din Codul Muncii, relații de muncă;

–          Simboluri în instalațiile electrice;

–          Măsurarea tensiunii, curentului;

–          Verificarea continuității.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.01.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 25.01.2019, până la ora 14:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 28.01.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129A, localitatea Craiova, în data de 29.01.2019, ora 10;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 29.01.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 30.01.2019, până la ora 14:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 31.01.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 31.01.2019.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ, Supervizare tehnică, Întreținere și Reparații, Pază – Centrul Multifuncțional Craiova

Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ,Supervizare Tehnică,Întreținere și Reparații,Pază – Centrul Multifuncțional Craiova.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

–          cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

–          copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

–          copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

–          copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

–          adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

–          certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

–          curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:11.01.2019, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Corina Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

–          are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

–          cunoaște limba română, scris și vorbit;

–          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–          are capacitate deplină de exercițiu;

–          are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;

–          îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

–          nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra statutului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

–          studii minim generale;

–          fără antecedente penale;

–          vechime în  muncă minim 2 ani.

Bibliografie:

–          Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă(obligațiile salariatului);

–          Legea  nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (obligațiile salariatului);

–          Norme de protecția muncii.

Tematică:

–          Noțiuni privind relațiile de muncă ,la nivelul unui colectiv de muncă;

–          Noțiuni generale de protecția muncii;

–          Noțiuni privind echipamentul de protecție a lucrătorului.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 14.01.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 15.01.2019, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Corina Nicoleta, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 16.01.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfașoară la Centrul Multifuncțional Craiova, strada Târgului, nr. 26, localitatea Craiova, în data de 17.01.2019, ora 10;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 17.01.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 18.01.2019, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec.Voilă Corina Nicoleta , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 21.01.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 21.01.2019.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR –CONTABILITATE , ÎNCASĂRI NUMERAR  

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de economist;
 • Minimum 3 ani vechime în domeniul financiar contabilitate;
 • Abilități de comunicare: rezistență la stres,disponibilitate la program prelungit;
 • Cunoștințe operare PC :Microsoft Office (Word,Excell),Internet Explorer.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Ține evidența agenților economici și a persoanelor fizice ce deţin locuințe închiriate;
 • Primeşte sub semnătură comunicările privind orice introducere, ştergere, modificare de chirie sau alte date referitoare la chiriaşi pentru a fi operate pe calculator, după care verifică aceste operaţii;
 • Descarcă în balanţă încasările zilnice;
 • Pentru o mai mare operativitate a lucrărilor în balanţă, se va descărca suma încasată şi ziua încasării;
 • Pentru debitele mai mari de trei luni la chirii locuinţe, are obligaţia de a face somaţii;
 • Lunar, constituie un dosar care trebuie sa cuprindă următoarele documente: situaţia debitelor din chirii; note de comunicare care oglindesc modificările lunii, privind titularii de contract; balanţe analitice de verificare;
 • Întocmeşte modul de calcul pentru chirii restante la solicitările locatarilor pentru întocmirea angajamentelor de plata;
 • Întocmeşte actele necesare pentru acţionarea în instanţă;
 • Întocmeşte dispoziţii de încasare pentru chirii;
 • În funcţie de constatările făcute la documentele primite sau întocmite, erori constatate, aduce la cunoştinţă directorului economic persoanele vinovate, propunerile şi ce se impune în vederea intrării în legalitate;
 • Calculează penalităţile conform contractului;
 • Tine evidenţa contului 401 „Furnizori” aferenţi utilităţilor unităţii;
 • Tine evidenta contului 427-Rețineri remuneratii pentru terți;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea unităţii și a şefului de serviciu.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă  scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 04.01.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.

TEMATICĂ:

 • Organizarea și conducerea contabilității;
 • Obiectul Legii privind finanțele publice locale;
 • Obiectul Legii privind Codul fiscal, actualizată.
 • Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 • Norme generale privind documentele financiar-contabile;
 • Regulamentul operațiilor de casă;
 • Obiectul Legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Obiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Obiectul Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Normele metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice;
 • Obiectul Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 • Legea nr.571/200 3 privind Codul fiscal, actualizată.
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 • Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
 • Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
 • Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, actualizată.

 

ACHIZITIE  AUTOVEHICUL DACIA DUSTER 4X4 – SECOND HAND

Tip anunt/contract: cumparari directe – furnizare

COD CPV:34100000-8 – Autovehicule (Rev.2)

Valoare estimata: 47.100,00 lei fara TVA

Data limita de depunere oferta: 18.12.2018, ora.12.00 (la sediul autoritatii contractante sau pe e-mail raadpfl.achizitii@yahoo.ro)

Conditii referitoare la contract:

Se va semna un contract/comanda intre parti. Plata in maxim 5 zile de la data finalizarii achizitiei si receptiei produsului.

Criterii de atribuire:

Toate cerintele tehnice trebuie indeplinite integral. Dupa evaluarea tuturor caracteristicilor tehnice si conditiilor specificate in descriere criteriul de atribuire va fi: pretul cel mai scazut. Orice oferta incompleta va fi declarata neconforma de autoritatea contractanta.

Conditii de participare:

Oferta tehnica si financiara. Produsul sa fie livrabil imediat. Garantie producator

 Date si caracteristici tehnice:

Tip autovehicul- DACIA DUSTER. 4×4 – 1 BUC stare: functionabila ireprosabil, second hand tractiune integrala 4×4,sistem automat si sistem de 4×2(posibilitate de selectare in functie de necesitati)-DA masa proprie maxim=1395-1490 kg masa total autorizata=1875 kg numar de locuri=5 (fata-2,spate-3) motor cilindree=maxim 1461 cm. cubi putere= maxim 80 Kw carburant= motorina numar axe=2 capacitate rezervor= 50 l culoare=alb dimensiuni: lungime= 4,315 m, latime= 1,822 m, inaltime=1,625-1,695 m filtru de particule=DA anvelope= 215/65 R16 98T-fata/spate EURO 6=DA aer conditionat=DA anul de fabricatie/inmatriculare= 2016 numar de kilometri = maxim 74.000-74.100 km geamuri electrice fata+spate=DA cutie de viteze- manuala 6+1=DA inchidere centralizata=DA radio=DA ABS=DA ESP=DA Unic propietar- vanzatorul sa faca dovada ca autoturismul a fost achizitionat ca autovehicul nou, prin sistem leasing sau credit sau virament de la o reprezentanta din Romania=DA (in cazul in care vehiculul a fost achizitonat prin leasing,vanzatorul trebuie sa faca dovada ca a finalizat achizitia-inscriere in cartea de identitate a vehiculului a propietatii/propietarului) Vanzatorul trebuie sa faca dovada pe cartea service/garantie ca autovehiculul are toate reviizile efectuate in perioada de garantie la reprezentanta marcii autovehiculului. Nu se accepta alte revizii Garantie producator pana in 2019=DA ( avand in vedere numarul de kilometri solicitati si data achizitiei/inmatricularii autoturismului si garantia acordata de producator-3 ani sau in limita a 100.000 km se poate solicita restul de garantie) Fara accident in istoric Navigatie=DA anvelope de iarna=DA kit pentru telefon=DA vanzatorul trebuie sa fie persoana juridica, platitor de TVA iar la vanzare se va emite factura fiscala pentru deducerea TVA-ului de catre cumparator roata de rezerva=DA

Informatii suplimentare:

Telefonic: ing. Pirvulescu Cosmin, telefon mobil:0753093883 sau prin e-mail.

 

ACHIZITIE  AUTOUTILITRA 7 LOCURI  + BENA  – SECOND HAND

Tip anunt/contract: cumparari directe – furnizare

COD CPV: 34144700-5 (rev 2) Vehicule utilitare

Valoare estimata: 50.400,00 lei fara TVA

Data limita de depunere oferta: 14.12.2018, ora.10.00 (la sediul autoritatii contractante sau pe e-mail raadpfl.achizitii@yahoo.ro)

Conditii referitoare la contract:

Se va semna un contract/comanda intre parti. Plata in maxin 5 zile de la data finalizarii achizitiei si receptiei produsului.

Criterii de atribuire:

Toate cerintele tehnice trebuie indeplinite integral. Dupa evaluarea tuturor caracteristicilor tehnice si conditiilor specificate in descriere criteriul de atribuire va fi: pretul cel mai scazut. Orice oferta incompleta va fi declarata neconforma de autoritatea contractanta.

Conditii de participare:

Oferta tehnica si financiara. Produsul sa fie livrabil imediat.

 Date si caracteristici tehnice:

 • Tip :AUTOUTILITARA 7 locuri si bena transport marfa
 • Stare : Functionabila, second hand;
 • Total masa autorizata = 3.500 kg;
 • Masa proprie = maxim 1.915 – 2.220 kg;
 • Sarcina utila = maxim 1.280 – 1.585 kg;
 • Masa maxima autorizata pe axa fata = 1.850 kg
 • Masa maxima autorizata pe axa spate = 2.000 kg
 • Numar axe = 2;
 • Tractiune fata;
 • Culoare = alb
 • Dimensiuni : lungime = maxim 5,843 – 6,233 m; latime = maxim 2,050 – 2,100 m; inaltime = 2,254 m;
 • Motor cilindree = maxim 2198 cm³;
 • Putere motor = maxim 96 kw;
 • Combustibil = motorina;
 • Filtru particule = da;
 • Cutie viteza manuala 6+1 trepte;
 • ABS – da;
 • Controlul stabilitatii ESP = da;
 • Radio Cd = da;
 • Aer conditionat = da;
 • Airbag – uri = da;
 • Inchidere centralizata = da;
 • Doua chei = da;
 • Geamuri electrice fata = da;
 • Directive asistata = da;
 • Imobilizator electronic motor = da;
 • Suspensie spate ranforsata = da;
 • Scut metallic protective motor = da;
 • Computer de bord = da;
 • ABS + EBD = da;
 • Ceas digital = da;
 • Cotiera sofer reglabila pe inaltime + rabatibila = da;
 • Lampi de semnalizare in oglinzi laterale = da;
 • Servodirectie = da;
 • Volan reglabil = da;
 • Obloanele benei din Aluminiu = da;
 • Obloane laterale + oblong spate bena = system de rabatare
 • Scaun sofer cu system de reglare = da;
 • Masuta de scris pliabila in bord = da;
 • Masuta de scris in scaunul pasagerului = da ( pliabila) ;
 • Centuri de siguranta pretensionate;
 • Limitator de viteza = da;
 • Asistenta la franarea de urgenta – da;
 • Inele de ancorare a marfii in bena – da;
 • Oprirea alimentarii motorului in caz de accident – da;
 • Bancheta fata = 2 locuri ( in afara de scaunul soferului);
 • Unic proprietar – vanzatorul trebuie sa faca dovada ca autoutilitara a fost achizitionata ca autovehicul nou, prin system de leasing sau credit sau virament de la o reprezentanta din Romania = da ( in cazul in care vehiculul a fost achizitionat prin leasig, vanzatorul trebuie sa faca dovada ca a finalizat achizitia – inscriere in cartea de identitate a vehiculului a proprietatii/proprietarului ) ;
 • Anul de inmatriculare = 2013;
 • Euro 5 = da;
 • Vanzatorul trebuie sa faca dovada pe cartea service/garantie ca autoutilitara are toate reviziile effectuate in perioada de garantie la reprezentanta marcii autovehiculului . Nu se accepta alte revizii ; Ultima revizie efectuata la reprezentanta marcii = anul 2018
 • Fara accident in istoric;
 • Supra Structura demontabila cu prelata din poliplan/material rezistent la apa peste bena = da;
 • Numar de kilometrii reali pe bord = maxim 82.100 km ( pentru conformitate , cumparatorul are dreptul verificarii la reprezentanta marcii al numarului de kilometrii. Nu se accepta verificare la alte unitati ;
 • Carte service = da;
 • Anvelope iarna + vara = da ( 4 + 4) ;
 • Inmatriculata cu numere definitive in Romania, la data vanzarii = da;
 • Anvelope : 215/70/R15C 109/107 ///   225/70 R15C 112/110   ///

225/70 R15C 112/110 M+S   cu specificatia in cartea de identitate a vehiculului

 • Vanzatorul trebuie sa fie persoana juridica, platitor de TVA, iar la vanzare se va emite factura fiscala pentru deducerea TVA-ului de catre comparator .
 • Roata de rezerva = da.

Informatii suplimentare:

Telefonic: ing. Georgescu George Dan, telefon mobil: 0799728180 sau prin e-mail.